Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Podmínky KV závodů a soutěží pořádaných ČRK

Přehled závodů

Mistrovství ČR na KVOK-OM DX CW ContestIARU Reg.1 HF FieldDay
Mistrovství ČR na KV SWLOK DX RTTY ContestOK Maraton
Přebor ČR na KVMemoriál OK1RO
OK SSB závod

Aktivita 160 M

OK-OM DX SSB ContestKV Polní Den

Tabulka okresních znaků ČR a SR je na zvláštní stránce.

Tyto podmínky platí od 1. 1. 2003 pro níže uvedené závody a soutěže. Ruší se dříve vydané podmínky včetně Všeobecných podmínek KV závodů a soutěží.

Mistrovství ČR na KV

ČRK vyhlašuje Mistrovství ČR na KV. Pro tuto soutěž budou hodnoceny výsledky českých stanic v mezinárodních závodech pracujících z území ČR, a to:

 1. ARRL DX CW
 2. ARRL DX SSB
 3. ARRL RTTY Round-Up
 4. CQ WW WPX CW
 5. CQ WW WPX SSB
 6. CQ WW WPX RTTY
 7. IARU HF Championship
 8. WAEDC CW
 9. WAEDC SSB
 10. WAEDC RTTY
 11. CQ WW DX SSB
 12. CQ WW DX CW
 13. CQ WW DX RTTY
 14. OK-OM DX
 15. OK DX RTTY
 16. OK-OM DX SSB Contest

Mistrovství se vyhlašuje v následujících kategoriích:

 1. stanice jednotlivců - max. výkon podle operátorské třídy
 2. stanice jednotlivců LP - výkon max. 100 W
 3. stanice jednotlivců QRP - výkon max. 5 W
 4. stanice s více operátory

Do hodnocení stanice se započítává maximálně 5 nejlepších výsledků. Pro kategorii LP a QRP se berou výsledky pouze těch závodů, ve kterých je tato kategorie vyhlášena. Hodnocení se provádí procentuálním porovnáním výsledků dané stanice s nejlepším evropským výsledkem v dané kategorii, přičemž nejlepší evropský výsledek bude ohodnocen 1000 body. U závodu OK-OM DX je jako porovnávací výsledek brán nejlepší výsledek z pořadí OK stanic.

Pro vyrovnání obtížnosti jednotlivých kategorií a závodů mezi sebou budou použity následující násobící koeficienty:

 • CQ WW DX - 1,5
 • všechny jednopásmové kategorie - 0,7

Příklad: Stanice se účastní závodu CQ WW DX v kategorii SO SB 20m HP. Získá 777 777 bodů. Nejlepší stanice z EU v této kategorii dosáhne 2 000 000 bodů. Stanice tedy získá 777777 / 2000000 x 1,5 x 0,7 = 408 bodů.

Do hodnocení se počítají pouze výsledky z oficiálního vyhodnocení závodu a to ve všech kategoriích, ve kterých je závod vyhodnocován. Do hodnocení stanic nebude použita metoda sčítání bodů dosažených účastníkem v různých závodech pod různými volacími značkami. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí umístění v OK-OM DX Contestu, případně CQ WW DX Contestu. Hodnotí se vždy závody z daného kalendářního roku. Kategorie budou vyhodnoceny, pokud počet jejich účastníků bude minimálně 5.

Zpět

Mistrovství ČR na KV - kategorie posluchačů (SWL)

Pro tuto soutěž budou hodnoceny výsledky českých SWL stanic v mezinárodních závodech pracujících z území ČR a to: OK/OM DX Contest, SWL Contest - MIX (pořadatel G), CQ WW SWL Challenge - CW (G), CQ WW SWL Challenge - SSB, WPX SWL Challenge - CW (G), WPX SWL Challenge - SSB, EU HF SWL Championship - MIX (S5), WAEDC - CW (DL), WAEDC - SSB, UBA SWL - CW (ON), UBA SWL - SSB.

Posluchači se mohou přihlásit bez ohledu na věk do jedné i více následujících kategorií:

 

 • SWL - MIX,
 • SWL - CW,
 • SWL - SSB,
 • SWL - NOVICI (do 3 let SWL činnosti),
 • SWL - YL.

Do hodnocení stanice se započítávají POUZE výsledky ze závodů, ze kterých soutěžící poslal deník k hodnocení pořadateli (vyhodnocovateli v pořádající zemi) a je tedy uveden v oficielní výsledkové listině závodu.

Bodový výsledek se pro MČR počítá ve výši uvedené ve výsledkové listině daného závodu, přičemž celkový výsledek pro MČR je dán součtem max. 7 nejlepších bodových výsledků z uvedených závodů konaných v daném roce. Výsledky MČR se vyhodnocují v roce následném, po obdržení poslední výsledkové listiny z výše uvedených závodů.

Body z OK-OM DX Contestu se započítávají pro MČR ve dvojnásobné výši. Při případné rovnosti bodů v kategorii MIX, CW, YL rozhoduje výsledek z OK-OM DX Contestu, v kategorii SSB rozhoduje výsledek z CQ WW SWL Challenge. Vyhodnocení kategorie je podmíněno účastí alespoň 5 účastníků. Při menším počtu účastníků se soutěžící automaticky přesunují k celkovému hodnocení do kategorie SWL - MIX.

Výsledky z jednotlivých závodů se posílají vyhodnocovateli MČR jednorázově do 31. 1. následujícího roku. Při nahlášení výsledku je třeba uvést RP číslo, kategorii v MČR, název závodu a počet bodů.

Hlášení může vypadat například takto:

OK1-00001, Artur Bezejmenný, kategorie SWL-MIX
SWL Contest 56 423 b.
CQ WW WPX CW 413 347 b.
CQ WW WPX SSB 910 314 b.
OK-OM DX Contest 57 936 x 2 = 115 872 b.
Celkem = 1 495 956 b.
(Čestné prohlášení, adresa, atd.)

Vyhodnocovatel má právo požádat o předložení deníků ze závodů. Jeho rozhodnutí je konečné.

Zpět

 

Přebor ČR na KV

ČRK vyhlašuje celoroční soutěž Přebor ČR na KV. Soutěž je určena pro OK stanice jednotlivců a posluchačů, které se pro hodnocení do této soutěže v daném roce musí zúčastnit alespoň tří z pěti následujících závodů: OK CW, OK SSB, OK-OM DX Contest, Holický pohár, Závod VRK, přičemž jedním z nich musí být OK-OM DX Contest. Všechny stanice budou hodnoceny procentuálně porovnáním svého výsledku s nejlepším výsledkem z absolutního pořadí všech kategorií u všech závodů. Nejlepší výsledek absolutního pořadí bude mít pro všechny závody hodnotu 100 bodů, stanice na dalších místech obdrží tolik bodů, kolika bude odpovídat jejich výsledek v poměru k tomuto výsledku. Maximální dosažitelný počet bodů bude tedy 500, při rovnosti bodů rozhodne o konečném pořadí lepší umístění v závodě OK-OM DX Contest. Stanice bude hodnocena pod všemi svými značkami, pokud tuto skutečnost ohlásí vyhodnocovateli.

Zpět

 

OK CW závod – Memoriál Pavla Homoly, OK1RO, a OK SSB závod

Termíny: Závod se koná 3. sobotu v dubnu (CW) a 3. sobotu v září (SSB) od 04:00 do 06:00 UTC, tj. od 6 do 8 hod. místního času, a to ve dvou jednohodinových etapách. V roce 2013 závody vychází na termíny 20. 4. a 21. 9. Závod probíhá na pásmech 80 m a 160 m v těchto jejich segmentech: CW: 1835-1950 kHz, 3520-3560 kHz, SSB: 1840-1950 kHz, 3700-3770 kHz.

Kategorie:

 1. obě pásma, výkon dle povolovacích podmínek,
 2. obě pásma, výkon do 100 W,
 3. obě pásma výkon do 5 W,
 4. posluchači.

 

V každé etapě na každém pásmu lze s toutéž stanicí navázat jedno platné spojení. Navazují se spojení se stanicemi z OK a OM. Současně probíhá i OM CW/SSB závod a platí tedy spojení i s účastníky tohoto závodu. Vyměňuje se kód složený z RS(T), pořadového čísla a okresního znaku, např. 599 001 APA. Násobiče jsou okresy, počítají se na každém pásmu zvlášť a za každou etapu zvlášť (jeden okres je tedy možné započítat maximálně jako 4 násobiče - 1. etapa 80 m, 2. etapa 80 m, 1. etapa 160 m, 2. etapa 160 m), vlastní okres se jako násobič nepočítá. Každé navázané spojení se hodnotí jedním bodem. Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku jakoukoli chybu v přijaté značce nebo v přijatém kódu. V závodě není možné používat speciální volací znaky (OL, ...), které byly vydány výhradně pro použití v mezinárodních závodech. V jeden okamžik lze vysílat pouze jedním signálem. (Nelze tedy vysílat dvěma a více vysílači současně). Posluchači mohou každou stanici v každé etapě a na každém pásmu započítat pouze jednou. Zaznamenané spojení je platné, pokud je přijata značka stanice, odesílaný soutěžní kód a značka protistanice. Pokud jsou tedy zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a počítají se za dva body, přičemž každý je na samostatném řádku soutěžního deníku, včetně bodového ohodnocení i vyznačení případného násobiče - v daném případě lze tedy odposlechem kompletního spojení získat 2 body a až 2 násobiče.

Deníky: Deníky pouze ve formátu CABRILLO. Deníky je třeba zaslat nejpozději do 14 dnů po závodě na adresu vyhodnocovatele,  http://okomdx.crk.cz/eval/ . Pokud stanice nepošle deník k vyhodnocení (alespoň pro kontrolu), bude s touto stanicí započítáno QSO pouze v případě, že se objeví alespoň v pěti došlých denících.

Stanice na prvních třech místech v každé kategorii obdrží diplom, vítěz každé kategorie obdrží plaketu.

Počínaje rokem 2013 vítězná stanice OK CW závodu bude odměněna putovním pohárem Pavla Homoly, OK1RO.

Pořadatelem závodu je Český radioklub.

Zadání pro vyhodnocovatele:

 1. 1 Vyhodnocení závodu do 6 týdnů po závodě. Vyhodnocením se rozumí doručení výsledkové listiny v elektronické podobě sekretariátu ČRK "crk at crk.cz", redakci časopisu Radioamatér - "redakce at radioamater.cz" - a správci WWW stránek ČRK - "webmaster at crk.cz".
 2. Výsledková listina v datové podobě by měla obsahovat:
  1. a prvních 10 stanic v každé kategorii: pořadí, značka, počet platných QSO, počet násobičů, celkový výsledek,
  2. b ostatní: pořadí, značka, počet platných QSO, počet násobičů, celkový výsledek.
 3. 3 Vytištění a rozeslání diplomů zajistí pořadatel. Vyhodnocovatel zajistí vytištění příslušných údajů na diplomy a to do 2 týdnů po vyhodnocení. Pořadatel zaplatí související náklady. Výrobu a rozeslání plaket zajistí pořadatel.

 

Zpět

OK DX RTTY Contest

 1. Doba a datum trvání: 00:00 UTC až 24:00 UTC v sobotu třetí celý víkend v prosinci.
 2. Druh provozu: RTTY - BAUDOT.
 3. Pásma: 10, 15, 20, 40 a 80 metrů podle doporučení IARU.
 4. Kategorie:
  • A1 - jeden operátor - všechna pásma, výkon nad 100 W - SINGLE-OP ALL HIGH,
  • A2 - jeden operátor - všechna pásma, výkon do 100 W včetně - SINGLE-OP ALL LOW,
  • B - jeden operátor - jedno pásmo - SINGLE-OP 10M, SINGLE-OP 15M, SINGLE-OP 20M, SINGLE-OP 40M nebo SINGLE-OP 80M,
  • C - více operátorů - všechna pásma - jeden vysílač (stanice může mít pouze jeden signál) MULTI-OP,
  • D - posluchači - SWL.
  Soutěžící v kategoriích A1, A2 a C mohou měnit pásmo pouze jednou za pět minut.
 5. Výzva: CQ OK TEST.
 6. Předávaný kód: RST + číslo CQ zóny.
 7. Bodování:
  na pásmech 10, 15 a 20 metrů:
  1 bod za spojení s vlastním kontinentem,
  2 body za ostatní spojení,
  na pásmech 40 a 80 metrů:
  3 body za spojení s vlastním kontinentem,
  6 bodů za ostatní spojení.
 8. Násobiče:
  1. a) pro stanice mimo OK/OL země DXCC a různé OK stanice na každém pásmu,
  2. b) pro stanice OK/OL země DXCC na každém pásmu.
 9. Celkový výsledek:
  1. pro stanice mimo OK/OL: součet bodů ze všech pásem x (součet zemí DXCC ze všech pásem + součet OK stanic ze všech pásem),
  2. pro stanice OK/OL: součet bodů ze všech pásem x součet zemí DXCC ze všech pásem.
  3. Spojení se stanicemi, které nezaslaly deník bude započítáno jen v těch případech, bude-li v přijatých denících stanice uvedena minimálně ve 3 rúzných denících.
 10. Diplomy:
  1. Účastníci jsou hodnoceni ve dvouch skupinách - OK/OL a ostatní stanice. V každé skupině bude sestaveno pořadí podle jednotlivých kategorií.
  2. V každé skupině bude sestaveno pořadí podle jednotlivých kategorií. Diplom v tisknutelné elektronické podobě je součástí výsledkoví listiny.
  3. Vítězové kategorií A obdrží plaketu.
  4. Vítězové v České republice v kategoriích A obdrží plakety, které věnovali OK1DIG a OK1DVM.
 11. Deníky:
  1. pouze ve formátu Cabrillo musí být odeslány nejpozději 7. den po konání závodu přes webovské rozhraní na http://okrtty.crk.cz. V případě problémů může být zaslán na adresu: "okrtty at crk.cz".
  2. Posluchačské deníky mohou být v ASCII textovém formátu a musí obsahovat datum, čas, pásmo, značku přijímané stanice a vyslaný kód a značku protistanice. Sumář musí obsahovat značku, jméno a adresu účastníka a bodování.
  3. Příjem deníků bude potvrzen e-mailem.
 12. Diskvalifikace:

  Porušení pravidel závodu, nesportovní chování nebo započítání velkého množství neověřitelných spojení může být dostatečným důvodem pro diskvalifikaci.

 13. Všechna rozhodnutí pořadatele jsou konečná.

Specifikace Cabrillo:

Zpět

AKTIVITA 160 M

 1. Určení závodu

  Závod je určen pro všechny stanice a koná se ve dvou samostatných částech - SSB a CW. SSB část probíhá vždy prvé pondělí v měsíci, CW druhé pondělí v měsíci, vždy od 21:30 do 22:30 místního času v ČR. Každá část má 12 měsíčních kol. Jednotlivé stanice se mohou zúčastnit libovolného počtu kol v ročníku, který začíná v lednu a končí v prosinci. Závodí se v pásmu 160 m v kmitočtovém segmentu 1850 kHz až 1950 kHz.

 2. Soutěžní kategorie

  Závod (obě jeho části - SSB i CW) je vypsán v následujících kategoriích:
  Single operator, Low (SOLP)
  Single operator, QRP (SOQRP)
  SWL
  Klubové stanice (stanice právnických osob) se mohou závodu účastnit v kategorii Single operator.
  Poznámka:
  Výkon u kategorie Low nepřesahuje 100 W při dodržení ustanovení povolovacích podmínek (v OK platí národní omezení výkonu v pásmu 1850-1890 kHz na 75 W, v pásmu 1890-2000 kHz na 10 W - vyhláška č. 156/2005 Sb.). Výkon kategorie QRP je omezen na 5 W.

 3. Předávaný kód

  Předávaný kód je složen z RS/RST a třímístného pořadového čísla spojení počínaje 001.

 4. Bodování

  1 QSO = 1 bod. Násobiče nejsou. U SWL je výsledek roven počtu jednotlivých odposlechnutých stanic. Výsledek se předává vyhodnocovateli prostřednictvím hlášení.

 5. Obsah hlášení

  Hlášení musí obsahovat vlastní značku, druh provozu a soutěžní kolo (např. CW 09/2012), počet spojení (tedy zároveň počet bodů) a soutěžní kategorii a to v uvedeném pořadí. Pokud kategorie není uvedena, bude stanice hodnocena v kategorii SOLP.
  Elektronicky zasílané hlášení (e-mail, PR) musí jako předmět obsahovat značku stanice, druh provozu a identifikaci kola (např. OK1XXX SSB 07/2012).
  Hlášení může obsahovat krátkou poznámku (do 30 znaků včetně mezer), obsahující údaje o zařízení, výkonu, anténě, operátorovi (např. YL nebo junior op). Tato poznámka bude uveřejněna ve výsledkové listině. Hlášení dále může obsahovat jakékoli připomínky a hodnocení závodu ze strany účastníka závodu v rozsahu do 2000 znaků včetně mezer, tzv. Soapbox. Soapbox bude uveřejněn na konci výsledkové listiny. Pokud bude stanice obsluhována X/YL nebo QRPP (do 1 W), je to vhodné rovněž v hlášení uvést.
  Elektronicky zasílané hlášení nesmí obsahovat nic jiného než výše uvedené údaje. Za pravdivost údajů v hlášení a dodržení podmínek závodu i povolovacích podmínek odpovídá účastník závodu a nemusí to deklarovat zvláštním prohlášením.

 6. Předávání hlášení

  Hlášení se předávají prostřednictvím internetového formuláře http://www.a160.net (doporučený způsob, který prakticky vylučuje vznik chyb). Návod k použití formuláře je dostupný na odkazu "help" na tomto formuláři.
  Hlášení se předává e-mailem, packetem. nebo jej lze zaslat poštou.
  Tím, že účastník závodu předá v jakékoli formě hlášení zároveň prohlašuje, že dodržel tyto podmínky závodu Aktivita 160 m a předpisy, platné pro provoz amatérských vysílacích stanic aniž by musel takové prohlášení v hlášení uvádět.

 7. Termín předání hlášení

  Uzávěrka příjmu hlášení je 14 dnů po skončení příslušného soutěžního kola. Rozhodující je den přijetí hlášení vyhodnocovatelem.

 8. Deníky ze závodu

  Zasílání deníků z tohoto závodu není povinné. Každý účastník závodu však může deník zaslat dobrovolně v elektronické formě jako soubor *.TXT, *.DOC, *.PDF, *.ZIP nebo *.XLS. Soubory jiných formátů budou odmítnuty. Za obsah souboru odpovídá jeho odesilatel. Doporučuje se úpravu deníku přizpůsobit specifikaci CABRILLO (viz např. http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/). Největší možná velikost souboru je 50 kB, delší soubory budou odmítnuty. Deník může být zaslán prostřednictvím internetového formuláře nebo jako příloha e-mailu. Jiný způsob zasílání není možný. Deníky se přijímají ve stejném termínu jako hlášení, zveřejňují se až po uzávěrce příslušného kola. Jednotlivé deníky jsou dostupné pomocí odkazů na konci výsledkové listiny kola.

 9. Výsledková listina

  Po uzávěrce příjmu hlášení vyhodnocovatel vygeneruje výsledkovou listinu kola. Současně s výsledkovou listinou se doplní průběžná tabulka ročního vyhodnocení. Tyto informace jsou dostupné na http://www.a160.net, výsledková listina je šířena sítí PR (adresář ZAVODY) a vystavena na http://www.crk.cz/CZ/RESULTC.HTM.

 10. Adresy pro zasílání hlášení a deníků

  Internetový formulář: http://www.a160.net (je určen pro zasílání hlášení a deníků a lze na něm sledovat vyhodnocení soutěže).
  E-mail: za CW na "cw at a160.net", za SSB na "ssb at a160.net", a pomocí PR OK1NE.
  Poštovní adresa: Ing. Julius Reitmayer, OK1NE, U Zámečku 934, 530 03 Pardubice.

 11. Spory

  Proti rozhodnutí vyhodnocovatele je možno se odvolat k pořadateli závodu. Rozhodnutí pořadatele závodu je konečné. Pořadatelem závodu je Český radioklub.

Zpět

OK Maraton

Podmínky soutěže jsou uvedeny na zvláštní stránce.

Zpět

KV POLNÍ DEN
IARU Reg.1 HF FIELDDAY

1. Cíl
ČRK stanoví národní podmínky vyhodnocení soutěže KV POLNÍ DEN, který je příležitostí k vysílání z přírody se zařízeními nezávislými na elektrovodné síti a jednoduchými anténami.

2. Pořadatel
Pořadatelem této soutěže je Český radioklub - http://www.crk.cz/CJCRKC.

3. Termíny
CW: První celý víkend v červnu od 15:00 UTC v sobotu do 14:59 UTC v neděli (v roce 2015 je to 6. - 7. 6.).
SSB: První celý víkend v září od 13:00 UTC v sobotu do 12:59 UTC v neděli (v roce 2015 je to 5. - 6. 9.).

Tato soutěž probíhá ve stejném termínu, jako IARU R1 Fieldday Contest - http://www.darc.de/referate/dx/contest/fd/en/rules/.

4. Pásma
1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz (dbejte doporučení pro I. oblast IARU, http://iaru-r1.org/index.php/spectrum-and-band-plans/hf).

5. Všeobecné podmínky pro všechny stanice vysílající z přechodného stanoviště
Stanice vysílající z přechodného stanoviště je taková stanice, kde její zařízení, antény a napájecí zdroje jsou na soutěžní stanoviště dopraveny. Tyto stanice používají během závodu volací značku /p, /m. Budo­vání soutěžního stanoviště může začít nejdříve 24 hodin před začátkem soutěže. Antény nemohou být umístěny nebo upevněny na budovách nebo jiných stálých konstrukcích. Může být použita pouze jedno­prvková anténa (vertikální nebo drátová) pro všechna pásma, jejíž výška nepřesahuje 15 m, přičemž je možné použít maximálně dvou umělých podpěr (stožárů).

Vzdálenost od nejbližšího místa, kde je síť nebo budova, musí být minimálně 100 m.

Stanice nesmí být napájena z elektrovodné sítě.

6. Kategorie
1. SOAB(A) QRP (18h)
2. SOAB(A) QRP (6h)
3. SOSB(A) QRP 160 (18h)
4. SOSB(A) QRP 160 (6h)
5. SOSB(A) QRP 80 (18h)
6. SOSB(A) QRP 80 (6h)
7. SOSB(A) QRP 40 (18h)
8. SOSB(A) QRP 40 (6h)
9. SOSB(A) QRP 20 (18h)
10. SOSB(A) QRP 20 (6h)
11. SOSB(A) QRP 15 (18h)
12. SOSB(A) QRP 15 (6h)
13. SOSB(A) QRP 10 (18h)
14. SOSB(A) QRP 10 (6h)
15. MOST(NA) LOW
16. MOST(A) QRP
17. MOST(A) LOW
18. MOST(A) HIGH
19. FIXED Stanice v této kategorii se mohou zúčastnit pouze v jedné kategorii HIGH/ALL/ASSISTED.

Kategorie 2 - 14 budou vyhodnoceny pouze v rámci OK.

Pokud si to bude soutěžní stanice přát, může být její deník poskytnut vyhodnocovateli v rámci 1. oblasti IARU. Stanice v kategoriích 2 - 14 budou ale přeřazeny do kategorie ALL BANDS, protože pořadatel 1. ob­lasti IARU 1 nemá pro přiřazení shodné kategorie.

Vysvětlivky:
QRP - výkon vysílače je do 5 W,
LOW - výkon vysílače je do 100 W,
HIGH - výkon vysílače je vyšší, než 100 W,
(A) Assisted - je povoleno používat DX cluster, skimmer a jiné pomůcky,
(NA) Non-Assited - není povoleno používat jakýchkoliv pomůcek (DX cluster, skimmer a jiné),
SOAB(A) QRP (18h) - stanice mohou soutěžit maximálně 18 hodin z 24, přičemž je 6 hodinovou přestávku možné rozdělit maximálně do 3 částí,
SOAB(A) QRP (6h) a SOSB(A)) QRP (6h) - stanice mohou soutěžit maximálně 6 hodin z 24, přičemž je 18 hodinovou přestávku možné rozdělit maximálně do 6 částí,
Stanice vysílající z domácího QTH (FIXED) - stanice jsou omezeny pouze povolovacími podmínkami.

7. Výzva
CW: „CQ FD“
SSB: „CQ Field Day“

8. Předávaný kód
RS(T) a třímístné pořadové číslo spojení počínaje 001. Stanice, které nepředají pořadové číslo, se do deníku zapíší s kódem 000. Tyto stanice nelze použít jako násobič.

9. Bodování za spojení
S každou stanicí je možné navázat spojení pouze 1 x na každém pásmu.
Spojení mezi dvěma stanicemi FIXED 0 bodů
Spojení mezi /P a FIXED stanicemi z EU 2 body
Spojení mezi /P a FIXED stanicemi mimo EU 3 body
Spojení mezi /P a /P stanicemi z EU 4 body
Spojení mezi /P a /P stanicemi mimo EU 6 bodů

Jako /P lze započíst také stanice, které ve značce uvádějí /M, /MM nebo /AM.

10. Násobiče
Každá země WAE/DXCC na každém pásmu zvlášť.

11. Celkový výsledek
Celkový výsledek je dán součtem bodů ze všech pásem vynásobeným součtem všech násobičů ze všech pásem.

12. Deníky
Jako přílohu e-mailu na adresu „kvpd at crk.cz“ ve formátu Cabrillo. Do předmětu e-mailu zřetelně označit soutěžní značku a kategorii, např. OK1XYX/P SOAB(A) QRP (6h) (viz odstavec 6. Kategorie). Samotný deník potom jako přílohu s názvem OK1XYZ/P.log nebo OK1XYZ/P.cbr. Do textu e-mailu uvedou stanice v „nových“ kategoriích případný souhlas se zasláním de­níku k mezinárodnímu vyhodnocení (IARU REG.I - ano).

13. Termín odeslání
2. pondělí po závodu (v roce 2015 je to 15. 6. a 14. 9.).

14. Diplomy a trofeje
Diplom v elektronické formě bude vystaven všem stanicím, které zašlou deník. Trofej získává stanice s nejvyšším počtem bodů v kategorii SOAB(A) QRP (18 h), SOAB(A) QRP (6 h), MOST(NA) LOW a portable stanice s maximálním počtem bodů bez rozdílu kategorie.

15. Diskvalifikace
Protesty lze podat pořadateli do 7 dnů po zveřejnění předběžných výsledků. Pořadatel (ČRK) může pro nesportovní chování a nedodržení podmínek diskvalifikovat účastníka z celkového hodnocení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

Tyto podmínky schválila Rada Českého radioklubu dne 6. března 2015.