Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Jak žádat o koncesi

Radioamatérství je přitažlivou a hodnotnou zálibou dostupnou každému, kdo se provozem na radioamatérských pásmech dokáže potěšit bez toho, že by kazil zábavu ostatním radioamatérům nebo rušil provoz jiných radiokomunikačních služeb.

Je v zájmu radioamatérů samých, aby možnost vysílat na amatérských pásmech byla podmíněna oprávněním (slangově: koncesí či licencí) vydávaným na základě složení objektivních zkoušek.

Bez koncese na radioamatérských pásmech vysílat nelze!!! A neradíme ani nikomu to zkoušet. Zaměřit nepovolený vysílač není žádný problém (radioamatéři sami přitom úřadům velmi ochotně pomáhají) a na "škodnou" pak čeká citelná pokuta, někdy zabavení pirátského vysílače, a v odůvodněných případech i trestní řízení.

Proto cesta na amatérská pásma vede výhradně přes povolovací řízení Českého telekomunikačního úřadu, a součástí řízení jsou i zkoušky.

Všechny záležitosti radioamatérského provozu v ČR upravuje několik předpisů, které najdete na našich stránkách Právní kompendium.

Dále najdete několik základních informací formou FAQ - Frequently Asked Questions, což bývá do češtiny půvabně překládáno jako ČKD - Často Kladené Dotazy.

Tato naše stránka vzniká na základě rozboru platných předpisů i sledováním reálné praxe českých úřadů. Každý úřad v běhu času své postupy přizpůsobuje poznatkům získaným praxí, náš text se proto někdy od aktuální praxe může odchýlit. Nezaznamenali jsme však, že by postup některého radioamatéra podle našich doporučení vedl k zamítnutí jeho žádosti.

Text je určen žadatelům o obvyklá oprávnění pro jednotlivce a radiokluby. Zvláštností jsou koncese pro tzv. neobsluhované stanice: převaděče, majáky a nódy sítě packet radia. Pro ně předpisy určují zvláštní postupy. Text se také nezabývá koncesemi vystavovanými pro podnikatelské účely (prodej či servis radioamatérské techniky). Okruh žadatelů je ve všech těchto případech tak úzký, že nemá význam zde odlišnosti uvádět a zájemce odkazujeme na studium předpisů.

Český telekomunikační úřad vystavil stručnější informaci o postupu při žádostech o koncesi na svých WWW stránkách - http://www.ctu.cz/ctu-informuje/jak-postupovat/radiove-kmitocty/informace-o-vyuzivani-radiovych-kmitoctu.html.

1. O co vlastně žádáme?

Naši cestu k oprávnění provozovat amatérskou radiostanici (ke "koncesi") upravují tři předpisy:

Podle těchto předpisů smí i amatérská vysílací zařízení obsluhovat jen osoba vybavená tzv. průkazem odborné způsobilosti. Průkaz je vydáván výhradně na základě zkoušky odborné způsobilosti, a v podstatě je dokladem o jejím úspěšném absolvování. V případě amatérských stanic má průkaz časově neomezenou platnost, a specificky průkaz držitele operátorské třídy A - HAREC - má i platnost mezinárodní (viz FAQ 8).

Teprve jako držitelé průkazu odborné způsobilosti můžeme požádat o vlastní "koncesi", tj. o individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby. Vystavuje se obvykle na dobu pěti roků, a o prodloužení jeho platnosti na další pětiletá období je třeba písemně žádat. Koncese jednotlivce třídy A - HAREC má mezinárodní platnost (viz FAQ 8), koncese třídy N - NOVICE a koncese klubu nikoli.

Získání průkazu odborné způsobilosti (a tedy ani koncese) není podmíněno splněním jakýchkoli věkových limitů ani dovršením jakéhokoli stupně vzdělání, a koncesi může teoreticky získat i dítě předškolního věku. V praxi má ale zkouška odborné způsobilosti nároky pevně dané mezinárodními doporučeními, která nedovolují zohlednit velmi nízký věk či nedostatečnou odbornou průpravu uchazeče.

Fakticky žádáme o vystavení dvou dokumentů:

 • průkazu odborné způsobilosti operátora stanic amatérské radiokomunikační služby příslušné třídy,
 • individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby.

- druhý z obou dokumentů je ten, jemuž se mezi radioamatéry říká "koncese".

Administrativní cestu k vlastní koncesi lze tedy popsat tímto řetězem kroků: žádost o předvolání ke zkouškám => složení zkoušek => vystavení průkazu odborné způsobilosti => žádost o koncesi => vystavení koncese. Ve skutečnosti však ČTÚ akceptuje i prostší postup: žádost o předvolání ke zkouškám + žádost o koncesi => složení zkoušek => vystavení průkazu odborné způsobilosti + vystavení koncese. Se žádostí o předvolání ke zkouškám tedy můžeme zároveň podat i žádost o koncesi.

Zpět na přehled otázek

2. Jakou koncesi lze získat?

V České republice jsou radioamatéři zařazeni do jedné ze dvou operátorských tříd, které se liší tím, v jakém rozsahu může držitel využívat radioamatérská pásma:

Třída N - NOVICE
je začátečnickou třídou, která slouží zejména k tomu, aby její držitel získal první zkušenosti v práci na radioamatérských pásmech. Držitele opravňuje k práci na výsecích čtyř krátkovlnných a na téměř všech VKV pásmech s výkonem do 10 W. Koncese vystavená pro tuto třídu podle současně platných předpisů nemá mezinárodní platnost, avšak Česká republika přístupem k Doporučení CEPT ECC/REC (05)06 by toto měla umožňovat. Bude proto vhodné se na toto informovat na ČTÚ.
Třída A - HAREC
opravňuje k plnohodnotnému provozu na všech KV i VKV radioamatérských pásmech s výkonem do 750 W (v závodech a při provozu EME s výkonem 1500 W v intravilánu a 3000 W v extravilánu). Má mezinárodní platnost (viz FAQ 8), zkoušky jsou ovšem náročnější, než pro třídu N.

I když i začátečník může žádat přímo o zařazení do třídy A, lze všem začínajícím doporučit získání prvních zkušeností ve třídě N. Vedle toho, že zkouška pro tuto třídu je do určité míry snazší, také potřebné vybavení bude obvykle levnější, a budeme si proto moci ověřit, zda náš nový koníček je opravdu to pravé pro nás, s menšími náklady. Po získání potřebných zkušeností samozřejmě můžeme požádat o přeřazení do třídy A, což je podmíněno složením odpovídající (náročnější) zkoušky.

Při rozhodování o tom, o jakou třídu budeme žádat, by vodítkem měla být náročnost zkoušek (viz FAQ 4). Jakkoli je amatérské vysílání opravdu "jen koníčkem", má své nároky na mentální vyspělost i odbornou přípravu jak v provozu samém, tak i při zkouškách. I práce v začátečnické třídě N předpokládá věk alespoň cca 10 - 12 roků a znalosti na úrovni prvních ročníků odborného středoškolského studia, ve standardní třídě A aspoň 15 - 18 roků a znalosti na úrovni závěrečných ročníků odborného středoškolského studia. Nemá-li uchazeč alespoň takové vzdělání, bude muset vyvinout o to více úsilí při individuálním studiu a konzultacích s odborníky.

Popsané třídy se týkají koncesí pro jednotlivce. Vedle nich se vydávají koncese klubové - viz FAQ 9.

Zpět na přehled otázek

3. Kde žádáme?

Veškeré záležitosti povolování amatérských stanic má na starosti Český telekomunikační úřad se sídlem v Praze. Jeho adresa je:

Český telekomunikační úřad
odbor správy kmitočtového spektra
poštovní přihrádka 02
Praha 025
225 02

Ke styku s ČTÚ můžete použít také telefon č. 224 004 111 (ústředna) nebo centrální telefax č. 224 004 830. Radioamatérskou agendu aktuálně spravuje pan Novotný, tel. 224 004 728.

Písemný styk s ČTÚ - stejně jako s jakýmkoli jiným úřadem - radíme vést formou doporučených dopisů. Jedno vyhotovení (či fotokopii) každého odeslaného dokladu si dobře uložte. K zásilkám, na nichž Vám zásadně záleží, připojte dodejku.

Písemnosti můžete doručit také osobně. ČTÚ sídlí na adrese Sokolovská 219, Praha 9 (v blízkosti stanice metra Vysočanská na lince B). V takovém případě neopomeňte vzít si ssebou fotokopii své žádosti a dát si v podatelně doručení potvrdit na fotokopii razítkem.

S ČTÚ je možné komunikovat i elektronicky, ovšem jako každá žádost, i ty elektronické musí být autenticky podepsány. Buď elektronickým podpisem, nebo odesláním z datové schránky - prostý e-mail nestačí, není dostačující záruka, že třeba nejde o počin nějakého vtipálka. Osoba žadatele a osoba, jíž náleží podpis nebo schránka, musí být totožné, nelze použít podpis či schránku kamaráda, nebo třeba firmy, kde pracujeme!

Řadu informací najdeme na internetových stránkách ČTÚ - http://www.ctu.cz.

Jen ČTÚ Vám může odpovědět na otázky o nejbližších termínech zkoušek, kdy Vám přijde koncese, jakou jste dostali volací značku atp. Český radioklub Vám tyto informace při nejlepší vůli poskytnout nemůže, proto prosíme: ve všech záležitostech týkajících se povolovacího řízení kontaktujte vždy ČTÚ!

Druhým úřadem, který podstatně ovlivňuje podmínky pro práci radioamatérů u nás, je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky - MPO ČR. Jeho funkce je ovšem výhradně normotvorná a radioamatéři s ním běžně nepřicházejí do styku. Kdybyste však příležitostně potřebovali nějakou informaci, třeba vysvětlení k některé z vyhlášek, které ministerstvo vydává, můžete je kontaktovat na adrese:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
odbor elektronických komunikací
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Telefon: 224851111
Fax: 224811089
E-mail: "mpo at mpo.cz"
WWW stránky: www.mpo.cz.

Zpět na přehled otázek

4. Z čeho se skládají zkoušky a jaké jsou další požadavky?

Obecně určuje zkušební předměty kvalifikační předpis pro operátory radiostanic (vyhláška č. 157/2005 Sb.) takto:

ČTÚ ověřuje při zkoušce odborné způsobilosti znalosti žadatele z:
radiokomunikačních předpisů,
radiokomunikačního provozu a
elektrotechniky a radiotechniky.

Požadované znalosti musí odpovídat standardům znalostí uvedených v doporučeních mezinárodních organizací ITU, CEPT a IARU.

Postup zkoušek je určen následovně:

 1. Odbornou způsobilost ověřuje zkušební komise ČTÚ.
 2. Zkouška je písemná, pokud předpis pro konkrétní případy nestanoví i zkoušku ústní nebo praktickou.
 3. Písemná zkouška se koná formou testu. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 odpovědi, z nichž jedna je vždy správná. Za správně zodpovězenou otázku se považuje otázka, u níž byla vybrána a označena jen jedna správná odpověď.
 4. Zkouška se koná zpravidla v sídle ČTÚ.
 5. Datum, čas, dobu trvání a místo konání zkoušky vyhlašuje ČTÚ.
 6. ČTÚ vyrozumí písemně uchazeče o datu, času, době trvání a místu konání zkoušky nejméně 14 dnů přede dnem přede dnem jejího konání.
 7. Znění všech otázek pro písemné testy včetně správných odpovědí k jednotlivým otázkám a osnovy ústních zkoušek uveřejňuje ČTÚ na elektronické úřední desce a na svých webových stránkách.

Zkušební otázky lze stáhnout na WEBu ČTÚ - http://www.ctu.cz/cs/download/zkousky-prukaz/amaterske_zkousky_faq_03-2009.pdf, případně i na našich stránkách zde.

Na základě zvláštní žádosti lze složit i zkoušku z telegrafie. To má význam pro žadatele, kteří budou na základě zkoušky složené v ČR požadovat vystavení koncese v zemích, kde je zkouška z telegrafie požadována. Opatření ČTÚ čj. 605/2007-613 určuje obsah dobrovolné zkoušky z telegrafie následovně:

Uchazeči o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) a i) vyhlášky na vlastní žádost mohou vykonat i praktickou zkoušku z telegrafie, kterou prokazují:
a) schopnost ručně vysílat v Morseově abecedě text v jasné řeči rychlostí nejméně 12 (dvanáct) slov za minutu s nejvýše jednou neopravenou a s nejvýše čtyřmi opravenými chybami,
b) schopnost po dobu tří minut správně přijímat a rukou zapsat v Morseově abecedě text vysílaný v jasné řeči rychlostí 12 (dvanáct) slov za minutu s nejvýše čtyřmi chybami.
Přijatý text musí být zapsán latinskými písmeny a arabskými číslicemi, nepřípustné je použití zkratek, těsnopisných znaků atp., nebo technických pomůcek.
K vysílání lze použít telegrafní klíč ruční nebo telegrafní klíč poloautomatický, který má nejvýše dva ovládací prvky k vytváření teček, čárek a mezer; použití plně automatického klíče (např. s klávesnicí) je nepřípustné.
Za slovo se pro účely určení rychlosti vysílání při této zkoušce považuje slovo „PARIS“ následované mezerou mezi slovy.

Zpět na přehled otázek

5. Existuje vhodná studijní literatura?

Český radioklub Vám nabízí několik publikací - viz naše stránka Český radioklub nabízí, z jejíž nabídky doporučujeme zejména knihu Požadavky ke zkouškám operátorů amatérských rádiových stanic. Autoři mají se zkouškami a se zkoušením opravdu bohaté zkušenosti. Mezi elektronickými publikacemi ČRK - http://www.crk.cz/EBOOKSC - ji najdete ke stažení zdarma. 

Zkoušky nejsou těžké, a zkušební komisaři jsou zkušení radioamatéři, kteří se nevyžívají "sekýrováním" kandidátů zbytečnostmi. Přesto přípravu nepodceňujte. Nejen proto, že dobrou přípravou získáváte především znalosti, které opravdu v praktickém provozu budete potřebovat, ale i proto, abyste vytoužený okamžik, kdy v éteru zazní Vaše vlastní značka, zbytečně neoddalovali čekáním na opravný zkušební termín.

Zpět na přehled otázek

6. Jak dlouho to vše asi bude trvat?

Samotný úřední postup od podání žádosti do vystavení koncese bude trvat asi dva až tři měsíce, což je určeno hlavně termíny zkoušek, které probíhají jednou za měsíc až dva; ČTÚ slibuje, že zkoušky budou pořádány nejpozději každé tři měsíce. Termíny jsou vyhlašovány na této stránce ČTÚ: http://www.ctu.cz/ctu-informuje/zkousky-odborne-zpusobilosti/oznameni-terminu-zkousek.html.

Rychlost Vaší vlastní cesty na radioamatérská pásma ovšem záleží hlavně na Vás.

Velmi radíme poznávat již před získáním vlastní koncese amatérská pásma jako posluchač (SWL), a ještě lépe praktickým provozem z některého radioklubu pod dohledem zkušeného radioamatéra. Pod vlastní značkou pak budete vysílat už jako ostřílený operátor a vystříháte se mnoha zbytečných začátečnických chyb.

Zpět na přehled otázek

7. Kolik peněz koncese stojí?

Za podání žádost o vykonání zkoušky včetně vydání průazu zaplatíme jednorázový správní poplatek 600,- Kč. Za podání žádosti o uznání odborné způsobilosti držitele průkazu členské země EU. včetně vydání průkazu správní poplatek 400,- Kč. Za prodloužení platnosti nebo provedení změn v koncesi poplatek 200,- Kč. Samotné držení koncese a radioamatérský provoz už dalším poplatkům nepodléhají. Jak uvádíme i ve FAQ 12, o prodloužení žádáme  minimálně měsíc  před skončením platnosti původního oprávnění – pokud to z nějakého důvodu nestihneme, platí se 400,- Kč za vydání nového oprávnění do jednoho roku ode dne pozbytí platnosti průkazu. Problematiku správních poplatků upravuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Radioamatérství jako hobby ovšem nějaké náklady určitě vyvolá, zejména náklady na pořízení technického vybavení. Alespoň hrubou představu si uděláte přečtením našich stránek Co je Ham Radio a zejména Přemítání nad zařízením našeho prvního HAM Shacku.

Zpět na přehled otázek

8. Platí moje koncese i v zahraničí?

Oprávnění vydaná českým státem obecně platí jen na území České republiky. Naštěstí je Česká republika členem Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), mezivládní koordinační organisace evropských vlád. CEPT formou doporučení koordinuje řadu telekomunikačních činností včetně té radioamatérské.

Řada evropských (i několik mimoevropských) zemí přistoupila k doporučením CEPT T/R 61-01 a , T/R 61-02 a CEPT ECC/REC (05) 06 na jejichž základě tyto země jednak navzájem uznávají zkoušky operátorů, jednak i vystavené koncese. Také Česká republika doporučení akceptovala. Přehled ostatních zemí najdete na naší stránce Aplikace doporučení CEPT T/R 61-01.

Pozor:

 • Doporučení CEPT se týkají pouze povolení jednotlivců, stanice klubové dle doporučení CEPT vysílat z ciziny nemohou.
 • Mezinárodně platné jsou pouze zkoušky, průkazy odborné způsobilosti a koncese pro třídu A - HAREC. Doklady pro třídu N - NOVICE - mezinárodní platnost v současnosti dle platné vyhlášky nemají. CEPT však v roce 2005 harmonisoval požadavky na zkoušky i pro tento typ tříd, ČTÚ k tomuto doporučení přistoupil, takže záleží již jen na MPO, aby příslušnou vyhlášku upravilo, aby se také nováčkové mezinárodních povolení dočkali.

V zahraničí nelze vysílat na základě povolovací listiny s výhradně českým textem (nikdo by jí tam nerozuměl). Proto jsou koncese vystavovány na vícejazyčném formuláři.

Při vysílání v cizí zemi pochopitelně musíme respektovat tamní (nikoli české) předpisy pro radioamatérský provoz.

Koncese CEPT platí jen v zemích, které akceptovaly uvedené doporučení, a i tam jen pro krátkodobý provoz. Při dlouhodobém pobytu v zemi CEPT, nebo chceme-li vysílat ze země mimo CEPT, musíme požádat tamní státní administrativu o vystavení koncese, a záleží na tom, zda ta která země přistoupila k doporučení CEPT T/R 61-02 (HAREC), nebo na jiných předpisech této země, bude-li tam uznána operátorská zkouška složená v ČR.

Zpět na přehled otázek

9. Jak je to s klubovými koncesemi?

Koncesi mohou v ČR získat i tzv. právnické osoby, tedy nejrůznější spolky, zájmové organizace, kluby, skautské oddíly, podniky, družstva a podobně. Pak mluvíme o tzv. klubových stanicích.

V roce 2005 došlo k významné změně: držitelem klubové koncese už nemusí být jen organizace (právnická osoba), ale může jít i o jednotlivce - fyzickou osobu. Pokud se tedy parta zájemců o vysílání v týmu nechce trápit (víc a víc náročnou) agendou založení a vedení spolku, může o klubovou koncesi požádat jeden z nich jako jednotlivec.

Klubové stanice mají stejné možnosti jako stanice jednotlivců, navíc však musí mít tzv. vedoucího operátora, který sám musí být držitelem povolení pro jednotlivce a nese za provoz klubové stanice odpovědnost.

Významné je, že z klubové stanice může vysílat nejen vedoucí operátor nebo jiní držitelé koncese, ale i ti, kdo koncesi nemají, a to v rozsahu oprávnění začátečnické operátorské třídy N. Podmínkou je souhlas vedoucího operátora, který zájemce poučí v rozsahu požadavků pro třídu N. Nekoncesovaní operátoři pak vysílají pod dohledem vedoucího operátora nebo jiného držitele koncese.

Rozhodne-li se tedy třeba nějaký spolek dětí nebo omladiny bavit se radioamatérským vysíláním, postačí, aby získal jako vedoucího operátora alespoň jednoho držitele koncese, požádal o klubovou koncesi, a po potřebné přípravě je cesta do éteru otevřena.

Zpět na přehled otázek

10. Jak má vypadat přihláška ke zkouškám a jak žádost o koncesi?

Náležitosti přihlášky je zkouškám určuje vyhláška č. 157/2005 Sb. v § 3 odst 1).

Náležitosti žádosti o koncesi určují zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. v § 17 odst. 3).

Věcný obsah žádostí je uvedenými předpisy dán závazně. Pokud si "ušetříme" práci při sepisování žádosti a některé údaje neuvedeme či nedoložíme, riskujeme, že řízení bude přerušeno a budeme vyzváni k doplnění údajů, výsledkem tedy bude přinejmenším zdržení.

ČTÚ vydal vzorové formuláře žádostí, najdeme je na stránkách ČTÚ - http://www.ctu.cz/ctu-online/formulare.html. Tytéž formuláře nabízíme i zde: formulář žádosti o předvolání ke zkouškám a žádosti o koncesi - budete mít usnadněn výběr, neboť nabízíme jen formuláře pro radioamatéry. Zákon ani vyhlášky neuvádějí povinné užití těchto formulářů, nelze tedy jejich použití považovat za závazné, má ovšem velkou výhodu v tom, že nás spolehlivě dovede k tomu, abychom žádný závazně požadovaný údaj neopomenuli.

Poznámka: Mezi formuláři na WEBu ČTÚ je třeba správně rozlišit a použít buď formulář označený "M", který je určen pro neobsluhované stanice (majáky, převaděče, nódy), nebo formulář označený "N", který je určen pro všechny ostatní stanice. Řiďte se informacemi uvedenými na této naší stránce.

Jako alternativu ke vzorovým formulářům ČTÚ uvádíme ve FAQ 12 několik příkladů, jak žádat ČTÚ o různé záležitosti spojené s povolovacím řízením.

Podrobnější vysvětlení k tomu, kdo ve uvedených předpisech je míněn pod pojmem podnikající nebo nepodnikající osoba, najdete ve FAQ 13: Doplňující poznámky.

ČTÚ doporučuje, aby žadatelé na podáních uvedli své číslo telefonu nebo mobilu, či e-mailovou adresu. V případě nějakého drobného nedostatku žádosti nebo příloh to úředníkům umožní žadatele operativně vyrozumět bez toho, že by řízení museli přerušit, a tím vyřízení žádosti oddálit.

Dodejme, že jsme povinni neprodleně oznámit ČTÚ každou změnu údajů, které byly uvedeny jako závazné v naší žádosti (typicky třeba změnu bydliště). O jiné změny požádat můžeme, například o zvýšení operátorské třídy a podobně. V případě změn údajů, které jsou zapsány v povolovací listině, listinu musíme přiložit k žádosti či sdělení.

Zpět na přehled otázek

11. Jak platit správní poplatky?

Český telekomunikační úřad požaduje, aby žadatelé uhradili poplatek už před podáním žádosti a kopii dokladu o platbě (nemusí být ověřená) připojili k žádosti. Poplatek lze uhradit ČTÚ bankovním převodem, složenkou na účet vedený u pobočky ČNB v Praze či nalepením kolku (k zakoupení na poště) o příslušné hodnotě na danou žádost.

 

č. 3711-60426011/0710

 

Poznámka: Úplný formát čísla bankovního účtu vychází ze zásady, že předčíslí (v našem případě 3711) má šest míst, vlastní číslo účtu (v našem případě 60426011) deset míst. Pokud vepisujeme číslo účtu do předtištěného rastru (na některých složenkách či jiných médiích), musíme na to pamatovat, formát zachovat a neobsazená místa zleva doplnit nulami. Číslo účtu ČTÚ bude mít v tomto případě tvar 003711 0060426011/0710.

Variabilní symbol platby se tvoří podle vzorce:

4300DDMMRR pro vydání nového průkazu a uznání odborné způsobilosti držitele průkazu členské země EU;

4400DDMMRR pro prodloužení průkazu a pro provedení změn v průkazu;

4500DDMMRR pro vydání duplikátu průkazu,

kde pátý až desátý znak je datum narození ve tvaru dd-mm-rr. Konstantní symbol je 1148 pro platbu bankovním převodem nebo 1149 pro platbu poštovní poukázkou.

Jako konstantní symbol uvedeme 1148 při úhradě bankovním převodem a 1149 při platbě složenkou.

Doporučujeme originál dokladu o zaplacení poplatku (tedy ústřižek poštovní poukázky, výpis z našeho účtu apod.) dobře uschovat, a k podáním ČTÚ zásadně přikládat opravdu jen jeho fotokopie.

Zpět na přehled otázek

12. Vzory nejčastějších podání

Dále uvádíme vzory některých podání Českému telekomunikačnímu úřadu v nejběžnějších záležitostech povolování amatérských stanic.

Poznamenáváme, že žádosti o vystavení průkazu odborné způsobilosti (tedy i průkazu HAREC) a předvolání ke zkouškám se týkají jen jednotlivců. Průkaz odborné způsobilosti, který je na základě zkoušky vystavován, je osobním kvalifikačním dokladem, radiokluby (a jiné právnické osoby) žádný takový doklad pochopitelně nemají a mít nemohou. Garantem odborné způsobilosti je v jejich případě vedoucí operátor, který musí kvalifikační doklad mít.

Přihláška ke zkouškám

Český telekomunikační úřad
Odbor správy kmitočtového spektra
poštovní přihrádka 02
Praha 025
225 02

V Novákovičkách dne 1. srpna 2005

Věc: Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti operátora stanic amatérské radiokomunikační služby

V souladu s § 3 odst. 1) vyhlášky č. 157/2005 Sb. žádám o předvolání ke zkoušce odborné způsobilosti operátora stanic amatérské radiokomunikační služby.

Dále uvádím předepsané údaje:

Jméno a příjmení: Josef Novák
Datum a místo narození: 7. červenec 1977 v Novákovičkách
Státní příslušnost: občan České republiky
Bydliště: Novákova 27, Novákovičky, PSČ 007 07
Požadovaný druh odborné způsobilosti: operátor stanic amatérské radiokomunikační služby třídy N - NOVICE

Žádám, abych byl ke zkouškám operátorů pozván v nejbližším možném termínu. Správní poplatek ve výši 600,- Kč jsem uhradil dne 31. července 2005 bezhotovostním převodem na Váš účet se specifickým symbolem 4300DDMMRR, (kde DD je den, MM měsíc a RR rok narození). Další korespondenci spojenou s touto žádostí laskavě zašlete na výše uvedenou adresu mého trvalého bydliště. Dosažitelný jsem též na mobilním telefonu č. 609 909 909, nebo e-mailem na adrese josnov@novakovicky.cz.

Josef Novák

Žádost o koncesi jednotlivce

• přečtěte si též Doplňující poznámky a Mohu si vybrat volací značku?!

Český telekomunikační úřad
Odbor správy kmitočtového spektra
poštovní přihrádka 02
Praha 025
225 02

V Novákovičkách dne 1. srpna 2005

Věc: Žádost o vydání oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby

V souladu s § 17 odst.2) zákona č. 127/2005 Sb. a § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 156/2005 Sb. žádám jako fyzická nepodnikající osoba o vydání oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby.

Dále uvádím stanovené údaje:

Jméno a příjmení: Josef Novák
Bydliště: Novákova 27, Novákovičky, PSČ 007 07
Datum narození: 7. červenec 1977
Požadované rádiové kmitočty: dle Přílohy č.1 k vyhlášce č. 156/2005 Sb.
Návrh požadované volací značky: žádám, aby mi dle možnosti byla přidělena volací značka OK2NOV
Požadovaná doba využívání rádiových kmitočtů: maximální dle předpisů ČR
Adresa stanoviště: v bydlišti
Operátorská třída: N - NOVICE

Fotokopii průkazu odborné způsobilosti a fotokopii dokladu o úhradě správního poplatku ve výši 500,- Kč přikládám. Další korespondenci spojenou s touto žádostí, laskavě zašlete na výše uvedenou adresu mého trvalého bydliště. Dosažitelný jsem též na mobilním telefonu č. 609 909 909, případně e-mailem na adrese josnov@novakovicky.cz.

Josef Novák

Žádost o koncesi klubu

• přečtěte si též Doplňující poznámky a Mohu si vybrat volací značku?!

Český telekomunikační úřad
Odbor správy kmitočtového spektra
poštovní přihrádka 02
Praha 025
225 02

V Novákovičkách dne 1. srpna 2005

Věc: Žádost o vydání oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby pro klubovou stanici

V souladu s § 17 odst.2) zákona č. 127/2005 Sb. a § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 156/2005 Sb. žádáme jménem právnické nepodnikající osoby - občanského sdružení činného dle zákona č. 83/1990 Sb. - o vydání oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby pro klubovou stanici.

Dále uvádíme stanovené údaje:

Název: Český radioklub, Radioklub Hirama Percy Maxima v Novákovičkách
Sídlo: Novákova 27, Novákovičky, PSČ 007 07
Identifikační číslo organizace: 007007
Požadované rádiové kmitočty: dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 156/2005 Sb.
Návrh požadované volací značky: žádáme, aby nám dle možnosti byla přidělena volací značka OK2KNO
Požadovaná doba využívání rádiových kmitočtů: maximální dle předpisů ČR
Adresa stanoviště: v sídle
Vedoucí operátor: Josef Novák, OK2NOV, operátor stanic amatérské radiokomunikační služby třídy A - HAREC, narozen dne 7. 7. 1977

Korespondenci spojenou s touto žádostí laskavě zašlete na výše uvedenou adresu sídla radioklubu. Dosažitelní jsme též na mobilním telefonu č. 609 909 909, případně e-mailem na adrese ok2nov@novakovicky.cz.

Za

Český radioklub, Radioklub Hirama Percy Maxima v Novákovičkách

Josef Novák
jednatel

 

Karel Novák
předseda

V příloze:
fotokopie stanov a registrační listiny radioklubu,
fotokopie zápisu volební členské schůze radioklubu ověřeného 3 ověřovateli,
fotokopie povolovací listiny vedoucího operátora,
fotokopie dokladu o úhradě správního poplatku ve výši 500,- Kč.

Žádost o přeřazení do vyšší operátorské třídy

• přečtěte si též Mohu si vybrat volací značku?!

Český telekomunikační úřad
Odbor správy kmitočtového spektra
poštovní přihrádka 02
Praha 025
225 02

V Novákovičkách dne 1. října 2005

Věc: Žádost o změnu oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby

Jsem držitelem oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby, vydaného Vaším úřadem pod číslem jednacím A-65627/00 dne 1.srpna 2005 s platností do 31.července 2010 pro operátorskou třídu N - NOVICE.

Dne 1. října 2005 jsem úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti operátora amatérské radiokomunikační služby třídy A - HAREC - a získal odpovídající průkaz odborné způsobilosti.

V souladu s § 19 odst. 1 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb. žádám o provedení změny uvedeného oprávnění zápisem vyšší operátorské třídy.

Dále uvádím své osobní údaje:

Jméno a příjmení: Josef Novák
Datum a místo narození: 7. červenec 1977 v Novákovičkách
Státní příslušnost: občan České republiky
Trvalý pobyt: Novákova 27, Novákovičky, PSČ 007 07

Korespondenci spojenou s touto žádostí laskavě zašlete na výše uvedenou adresu mého trvalého bydliště. Dosažitelný jsem též na mobilním telefonu č. 609 909 909, případně e-mailem na adrese ok2nov@novakovicky.cz.

Josef Novák

V příloze:
Listina oprávnění
Průkaz odborné způsobilosti operátora stanic amatérské radiokomunikační služby třídy A - HAREC (fotokopie)

Žádost o prodloužení platnosti koncese

• žádost musí ČTÚ obdržet nejméně 30 dnů před uplynutím platnosti koncese, jejíž platnost se prodlužuje!

Český telekomunikační úřad
Odbor správy kmitočtového spektra
poštovní přihrádka 02
Praha 025
225 02

V Novákovičkách dne 1. června 2010

Věc: Žádost o prodloužení platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby

Jsem držitelem oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby, vydaného Vaším úřadem pod číslem jednacím A-65627/00 dne 1. srpna 2005 s platností do 31.července 2010 s přiděleným volacím znakem OK2NOV.

V souladu s § 19 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. žádám o prodloužení doby platnosti uvedeného oprávnění, protože můj zájem provozovat stanici amatérské radiokomunikační služby nadále trvá.

Dále uvádím své osobní údaje:

Jméno a příjmení: Josef Novák
Datum a místo narození: 7. červenec 1977 v Novákovičkách
Bydliště: Novákova 27, Novákovičky, PSČ 007 07
Návrh požadované volací značky: OK2NOV
Požadovaná doba prodloužení využívání rádiových kmitočtů: maximální dle předpisů ČR

Korespondenci spojenou s touto žádostí laskavě zašlete na výše uvedenou adresu mého trvalého bydliště. Dosažitelný jsem též na mobilním telefonu č. 609 909 909, případně e-mailem na adrese ok2nov@novakovicky.cz.

Josef Novák

V příloze:
fotokopie listiny oprávnění,
fotokopie průkazu odborné způsobilosti,
fotokopie dokladu o úhradě správního poplatku ve výši 200,- Kč.

Sdělení o změně trvalého stanoviště

• tento typ žádosti použijte (přiměřeně pozměněný) i pro jiné případy, kdy došlo ke změně skutečností, na jejichž základě byla koncese udělena, viz § 19 odst.1 písm.c) ZoEK.
• ČTÚ považuje většinou vystavení koncese se změněnými údaji za vystavení nového povolení, a požaduje za tento úkon správní poplatek 500,- Kč.

Český telekomunikační úřad
Odbor správy kmitočtového spektra
poštovní přihrádka 02
Praha 025
225 02

V Novákovičkách dne 31. srpna 2005

Věc: Žádost o změnu oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby

Jsem držitelem oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby, vydaného Vaším úřadem dne pod číslem jednacím A-65627/00 dne 1. srpna 2005 s platností do 31. července 2010 s přiděleným volacím znakem OK2NOV.

Dne 15. září 2005 dojde ke změně místa mého trvalého pobytu, přičemž trvalé bydliště je zároveň místem provozu mé stanice amatérské radiokomunikační služby.

V souladu s § 19 odst.1 písm.c) zákona č. 127/2005 Sb. žádám, aby v oprávnění bylo zapsáno jako trvalé stanoviště mé nové bydliště.

Dále uvádím své osobní údaje:

Jméno a příjmení: Josef Novák
Datum a místo narození: 7. červenec 1977 v Novákovičkách
Adresa dřívějšího trvalého pobytu: Novákova 27, Novákovičky, PSČ 007 07
Adresa současného trvalého pobytu: Novákova 777, 107 77 Novákov

Datum změny: 15. srpen 2005

Korespondenci spojenou s touto žádostí laskavě zašlete na výše uvedenou adresu mého trvalého bydliště. Dosažitelný jsem též na mobilním telefonu č. 609 909 909, případně e-mailem na adrese ok2nov@novakovicky.cz.

Josef Novák

V příloze: Listina oprávnění

 

Žádost o oprávnění k dočasněmu užívání zvláštní volací značky

• čtěte FAQ 15.

Český telekomunikační úřad
Odbor správy kmitočtového spektra
poštovní přihrádka 02
Praha 025
225 02

V Novákovičkách dne 1. ledna 2011

Věc: Žádost o vydání individuálního oprávnění k dočasnému užívání zvláštní volací značky stanice amatérské radiokomunikační služby

Jsem držitelem oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby, vydaného Vaším úřadem pod číslem jednacím A-65627/00 dne 1. srpna 2018 s platností do 31. července 2023 pro operátorskou třídu A - HAREC.

V souladu s § 17 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích žádám o vydání oprávnění k dočasnému užívání zvláštní volací značky dle § 9, odst. 3, písm. j, č. 6 vyhlášky č. 155/2005 Sb ve znění vyhlášky č. 103/2018 Sb.

Dále uvádím stanovené údaje:

Jméno a příjmení: Josef Novák
Bydliště: Novákova 27, Novákovičky, PSČ 007 07
Datum narození: 7. červenec 1977
Požadované rádiové kmitočty: dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 156/2005 Sb.
Návrh požadované volací značky: OL650NOVAKOVICKY
Požadovaná doba využívání rádiových kmitočtů: 1. duben 2021 - 30. červen 2021
Adresa stanoviště: Výstavní areál "Za Novákovičky krásnější", Novákovská 7, Novákovičky, PSČ 007 07
Operátorská třída: A - HAREC

Fotokopii průkazu odborné způsobilosti a fotokopii dokladu o úhradě správního poplatku ve výši 500,- Kč přikládám. Další korespondenci spojenou s touto žádostí laskavě zašlete na výše uvedenou adresu mého trvalého bydliště. Dosažitelný jsem též na mobilním telefonu č. 609 909 909, případně e-mailem na adrese josnov@novakovicky.cz.

Josef Novák

 

Žádost o oprávnění k experimentálnímu využívání pásma 70,100 - 70,300 MHz

• čtěte FAQ 15.

Český telekomunikační úřad
Odbor správy kmitočtového spektra
poštovní přihrádka 02
Praha 025
225 02

V Novákovičkách dne 1. ledna 2011

Věc: Žádost o vydání individuálního oprávnění k experimentálnímu využívání pásma 70,100 - 70,300 MHz stanicí amatérské radiokomunikační služby

Jsem držitelem oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby, vydaného Vaším úřadem pod číslem jednacím A-65627/00 dne 1. srpna 2010 s platností do 31. července 2015 pro operátorskou třídu A - HAREC.

V souladu s § 17 odst. 2) zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích žádám o vydání individuálního oprávnění k experimentálnímu využívání pásma 70,100 - 70,300 MHz.

Dále uvádím stanovené údaje:

>Jméno a příjmení: Josef Novák
Bydliště: Novákova 27, Novákovičky, PSČ 007 07
Datum narození: 7. červenec 1977
Požadované rádiové kmitočty: 70,100 - 70,300 MHz
Volací značka: OK2NOV
Požadovaná doba využívání rádiových kmitočtů: maximální dle předpisů ČR
Adresa stanoviště: v bydlišti
Operátorská třída: A - HAREC

Fotokopii průkazu odborné způsobilosti a fotokopii dokladu o úhradě správního poplatku ve výši 500,- Kč přikládám. Další korespondenci spojenou s touto žádostí laskavě zašlete na výše uvedenou adresu mého trvalého bydliště. Dosažitelný jsem též na mobilním telefonu č. 609 909 909, případně e-mailem na adrese josnov@novakovicky.cz.

Josef Novák

 

Žádost o oprávnění k provozu zvláštní volací značky v mezinárodních závodech

• čtěte FAQ 15.

Český telekomunikační úřad
Odbor správy kmitočtového spektra
poštovní přihrádka 02
Praha 025
225 02

V Novákovičkách dne 1. ledna 2011

Věc: Žádost o vydání individuálního oprávnění k provozu zvláštní volací značky stanice amatérské radiokomunikační služby v mezinárodních radioamatérských závodech

Jsem držitelem oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby, vydaného Vaším úřadem pod číslem jednacím A-65627/00 dne 1. srpna 2010 s platností do 31. července 2015 pro operátorskou třídu A - HAREC.

V souladu s § 17 odst. 2) zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích žádám o vydání oprávnění k provozu zvláštní volací značky v mezinárodních radioamatérských závodech podle § 9, odst. 3, písm. j, č. 7 vyhlášky č. 155/2005 Sb.

Dále uvádím stanovené údaje:

Jméno a příjmení: Josef Novák
Bydliště: Novákova 27, Novákovičky, PSČ 007 07
Datum narození: 7. červenec 1977
Požadované rádiové kmitočty: dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 156/2005 Sb.
Návrh požadované volací značky: OL6N
Požadovaná doba využívání rádiových kmitočtů: maximální dle předpisů ČR
Adresa stanoviště: v bydlišti
Operátorská třída: A - HAREC

Fotokopii průkazu odborné způsobilosti a fotokopii dokladu o úhradě správního poplatku ve výši 500,- Kč přikládám. Další korespondenci spojenou s touto žádostí laskavě zašlete na výše uvedenou adresu mého trvalého bydliště. Dosažitelný jsem též na mobilním telefonu č. 609 909 909, případně e-mailem na adrese josnov@novakovicky.cz.

Josef Novák

 

Zpět na přehled otázek

13. Doplňující poznámky

Poznámka k povolovacímu řízení obecně:

Zákon o elektronických komunikacích a jeho prováděcí předpisy určují vlastně jen speciální část postupů při povolovacím řízení, při zkouškách a v dalších otázkách vztahů mezi radioamatéry a úřady. Obecnou část těchto vztahů (typicky: lhůty, počítání času, opravné prostředky atd.) určuje zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád. Za normálního, nekonfliktního průběhu povolovacího řízení se správním řádem zabývat vůbec nemusíme, o to důležitější však je, vyskytnou-li se na naší cestě ke koncesi problémy.

Na našich stránkách se problémům ve vztazích mezi radioamatéry a ČTÚ věnujeme zejména na stránce o rušení rozhlasu a televise. Zde si alespoň krátce připomeňme, že v případě zamítnutí naší žádosti o koncesi lze odvolání podat orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (v našem případě ČTÚ), a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a nerozhodne-li tento orgán sám plně v souladu s odvoláním, předá odvolání i s dokumentací odvolacímu orgánu (v našem případě předsedovi rady ČTÚ). Můžeme také požádat o přezkoumání rozhodnutí, a to přímo odvolací orgán, v případě neúspěchu se můžeme obrátit i na soud. Soud ovšem přezkoumá jen správnost postupu úředníků z hlediska správního řádu, tj. zda byly náležitě dodrženy všechny určené postupy správního řízení.

Poznámka k podáním radioklubů:

Je samozřejmé, že právní úkony mají činit ti, kdo jsou k tomu oprávněni. U občanů, kteří jednají svým jménem (sami za sebe), nepůsobí tato zásada problém, jinak je tomu u tzv. právnických osob, korporací, které jsou (přímo či nepřímo) uskupením většího počtu fysických osob, a musí být zřetelně definováno, která z nich je oprávněna jménem tohoto uskupení jednat, kdo je jeho tzv. statutárním představitelem. Třeba u obchodních společností je to jednoduché: funkci statutárního představitele v obchodní společnosti určuje obchodní zákoník, a konkrétní osobu, která je představitelem konkrétní obchodní společnosti, lze snadno zjistit v obchodním rejstříku. U jiných právnických osob však zákony obvykle statutární představitele neurčují, a také úřední registry představitele neevidují. To je také případ tzv. sdružení občanů, což je nejčastější právní forma, v níž u nás působí radiokluby.

Mnoho z nás má zkušenost, že v klubech příležitostně dochází k neshodám, jež jsou někdy doprovázeny volbami všelijakých "vzdoropředsedů" a "vzdorovýborů". Určit pak, kdo je v takové situaci skutečně oprávněn za klub jednat, je předmětem složitého rozhodování soudu, a určitě to nelze požadovat po řadovém úředníku správního orgánu. Proto bylo s ČTÚ ujednáno, že představitelé radioklubů budou své oprávnění jednat jménem klubu dokládat předložením těchto dokladů:

 1. fotokopií stanov s registrační doložkou ministerstva vnitra,
 2. u radioklubů s odvozenou právní subjektivitou (což je i případ radioklubů ČRK) fotokopií dokladu o registraci radioklubu v rámci celého občanského sdružení,
 3. zápisem volební členské schůze, která jmenovitě zvolila statutární představitele radioklubu,
 4. ověření tohoto zápisu třemi ověřovateli, z nichž alespoň jeden je starší 18 let, s uvedením jména a příjmení, adresy, rodného čísla a vlastnoručního podpisu každého ověřovatele.
Tito ověřovatelé jsou v zásadě vůči ČTÚ garanty, že podání jménem radioklubu učinili ti, kdo jsou k tomu skutečně oprávněni.

Je to sice složité, avšak jedinou alternativou k tomuto postupu je ověření průběhu volební schůze notářem, jež by představovalo notářské poplatky ve výši několika tisíc korun, což si žádný radioklub nemůže dovolit. Viz naše stránka Aktuality o nových předpisech, zpráva z 23. března 2004.

Poznámka k prodloužení platnosti oprávnění:

ČTÚ vystavuje koncese na dobu pěti roků (pokud není žádáno na dobu kratší). O prodloužení platnosti oprávnění je nutno požádat. S ohledem na běh lhůt správního řízení je nutné odeslat žádost tak, aby ji ČTÚ s jistotou obdržel 30 dnů před skončením platnosti povolení.

Při prodloužení platnosti koncese samozřejmě není třeba znovu skládat zkoušky (pokud současně nežádáme o přeřazení do vyšší operátorské třídy).

Pokud se týká dodržení uvedených lhůt, býval ČTÚ benevolentní. Novela zákona o elektronických komunikacích z roku 2010 však podání žádosti o prodloužení nejméně 30 dnů před uplynutím platnosti povolení výslovně stanoví jako povinnost. Radíme tedy na včasnou žádost o prodloužení opravdu pamatovat. Pokud termín promeškáme, nepůjde o vyslovenou tragédii díky tomu, že průkaz odborné způsobilosti pro amatérskou službu má časově neomezenou platnost - máme-li ho v pořádku, nemusíme znovu skládat zkoušky. Budeme muset podat o maličko náročnější žádost (o vystavení nové koncese) a zaplatíme správní poplatek 500,- Kč, zatímco prodloužení by nás stálo jen 200,- Kč. I velké lajdáky přitom chrání před ztrátou původní značky pravidlo, které pro radioamatéry plyne z vyhlášky o volacích značkách, že tutéž značku lze někomu jinému znovu přidělit až po 5 letech od zániku původní koncese. V každém případě ale v době mezi koncem platnosti koncese původní a začátkem platnosti koncese nové nesmíme vysílat!

Vysvětlivka k pojmu "podnikající osoba":

Zákon o elektronických komunikacích rozlišuje různé požadavky na podání fyzických a právnických osob, a na podání podnikajících a nepodnikajících osob - viz FAQ 10: Jak má vypadat přihláška ke zkouškám a jak žádost o koncesi?, což někdy vyžaduje vysvětlení. Rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou je obvykle jasný: fyzickou osobou je občan - jednotlivec, právnickou osobou je (přímo či nepřímo) uskupení fyzických osob, které se na základě nějakého zákona (například zákona o sdružování občanů, obchodního zákoníku, občanského zákoníku atp.) sdružily, aby společně usilovaly o naplnění společných cílů. Ne každé uskupení občanů je právnickou osobou - to určuje příslušný zákon: například zákon o sdružování občanů v § 2 odst. 3 stanoví, že sdružení občanů právnickými osobami jsou.

Rozlišuje-li ovšem zákon o elektronických komunikacích podnikající a nepodnikající osoby, pak je nutné si uvědomit, že je míněno podnikání ve vztahu k účelu konkrétní žádosti, nikoli obecný ekonomický statut žadatele. Žádáme-li například jako fyzická osoba o koncesi proto, abychom se bavili amatérským vysíláním ve svém volném času, jsme z hlediska účelu žádosti fyzickou osobou nepodnikající, i kdybychom se v občanském životě živili jako živnostníci, a to třeba i v oboru elektronických komunikací. Podobně právnická osoba, třeba společnost s ručením omezeným, i kdyby podnikala v oboru radiokomunikací, jestliže žádá o koncesi proto, aby zaměstnancům umožnila trávení volného času v podnikovém radioklubu, je z hlediska účelu žádosti právnickou osobou nepodnikající.

Teprve kdybychom o koncesi žádali, abychom amatérské stanice mohli provozovat při výkonu živnosti (prakticky půjde nejčastěji o obchod s amatérskými radiostanicemi nebo o jejich vývoj, výrobu či servis), budeme fyzickými či právnickými osobami podnikajícími.

V naprosté většině případů o koncesi žádáme buď jako jednotlivci - nepodnikající fyzické osoby, nebo jako radiokluby - nepodnikající právnické osoby. Svůj právní status bychom měli v žádosti o koncesi uvést, aby nevznikaly pochybnosti o tom, jaké údaje a doklady mají být součástí žádosti - viz FAQ 12: Vzory některých podání.

Poznámka k žádostem o výjimky:

V předpisech platných před rokem 2000 byl ČTÚ zmocněn udělovat výjimky a v odůvodněných případech povolovat např. usnadnění zkoušek handicapovaným občanům. Novými předpisy ČTÚ takto zmocněn již není. Byla nalezena aspoň procedura k umožnění provozu na zvláštních kmitočtech, viz FAQ 15. Po vstupu ČR do EU naše úřady důsledněji uplatňují princip nediskriminace, přičemž udělení výjimky z platných předpisů vůči komukoli je - celkem správně - chápáno jako diskriminace těch, jimž výjimka udělena nebyla. Předpisy platné od roku 2005 byly proto důsledně koncipovány tak, aby žádné udělování výjimek nevyžadovaly. Vzdor spravedlivému principu nediskriminace však výjimky měly vždy své opodstatnění, které platí i dnes, třeba z důvodů humanitárních.

Byť tedy nyní ČTÚ k výjimkám zmocněn není, a ministerstvo deklaruje, že je udělovat nehodlá, není žádost o výjimku nezákonná a nelze ji nikomu zakázat. Výjimky z předpisu může udělovat ten, kdo předpis vydal, a radioamatérský provoz upravují vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, teoreticky by tedy MPO ČR mohlo výjimku povolit. Se žádostí je proto rozhodně nutné obracet na MPO ČR, nikoli na ČTÚ.

Zpět na přehled otázek

14. Mohu si vybrat volací značku?

Volací značku přiděluje žadateli ČTÚ. Je přitom vázán zejména vyhláškou č. 155/2005 Sb. a její novelou ve vyhlášce č. 103/2018 Sb.o způsobu tvorby volacích značek. Je však letitou tradicí, že ČTÚ žadatelům umožňuje si značku vybrat, samozřejmě v mezích možností daných touto vyhláškou. Předpokladem je, že požadovaná značka je volná. ČTÚ tež nemůže přidělit značku držitele, jehož povolení zaniklo, pět let po skončení platnosti povolení. Krom jiného jsou tím před ztrátou léta užívané značky chráněni ti méně pořádní z nás, kteří opomenou požádat včas o prodloužení platnosti oprávnění.

Z povahy věci plyne, že volací značka musí být celosvětově unikátní. Přehled značek vydaných v ČR lze najít na WWW stránkách ČTÚ - http://www.ctu.cz/ctu-online/vyhledavaci-databaze/databaze-pridelenych-radiovych-kmitoctu-podle-vydanych-pridelu-a-individualnich-opravneni.html?action=amateri (volací znak nutno zadat velkými písmeny), kde si můžeme ověřit, zda značka, o niž máme zájem, není již přidělena.

O konkrétní značku můžeme požádat nejlépe písemně přímo v textu žádosti o koncesi. Bývá akceptována i ústní žádost při zkouškách. O změnu volací značky lze samozřejmě požádat též kdykoli v době platnosti oprávnění. Volací značka nám bude povinně a automaticky změněna při přechodu ze třídy N - NOVICE do třídy A - HAREC.

V každém případě je nutno zdůraznit, že žadatel obecně právo na vlastní volbu značky nemá. ČTÚ je povinen k žádosti o konkrétní značku přihlédnout, konečné rozhodnutí však závisí výhradně na něm.

Zpět na přehled otázek

15. Zvláštní značky, zvláštní kmitočty

Předpisy umožňují ČTÚ vydávat zvláštní individuální oprávnění k řešení méně častých potřeb radioamatérů. Tato oprávnění se vydávají těm, kdo již jsou držiteli individuálního oprávnění pro jednotlivce či kluby, za vydání se vybírá správní poplatek 500,- Kč.

Typickým příkladem jsou oprávnění k experimentálnímu provozu na kmitočtech, které nejsou součástí přídělu kmitočtů uvedeného ve vyhlášce č. 156/2005 Sb. (podle § 17, odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích). Typicky v pásmech 500 kHz, 5 MHz nebo 70 MHz. Operátor používá svou původní volací značku.

Pro provoz případně stanoví ČTÚ dodatkové podmínky (výkon, QTH, časové omezení, omezený počet oprávnění, podání zprávy o výsledcích experimentálního provozu atp.), jinak však pro tato oprávnění platí obecná ustanovení pro provoz amatérských stanic.

Oprávnění k užívání zvláštní značky v mezinárodních závodech lze využívat opravdu jen v mezinárodních závodech, zásadně ne v běžném každodenním provozu či v malých domácích závodech. V případě závodů pořádaných Českým radioklubem je typ závodu výslovně uveden v jeho podmínkách, u zahraničních závodů, které připouštějí účast OK stanic, se lze spolehnout na to, že jde o závody mezinárodní.

Tato tři oprávnění patří skutečně mezi méně obvyklá a podrobnosti postupu ČTÚ se mohou v čase měnit - to platí zejména u oprávnění k experimentálnímu provozu na zvláštních kmitočtech, kde je obvykle třeba koordinace s jinými radiokomunikačními službami. Např. na http://www.crk.cz/PREDPISAKTSC, zpráva z 11. února 2008 ukazuje, za jak složitých okolností byla nalezena možnost, aby amatéři mohli alespoň pokusně užívat pásmo 70 MHz. Mezi vzory žádostí ve FAQ 12 jsou i žádosti o tato oprávnění, s ohledem na určitou mimořádnost jsou spíše orientační a doporučujeme před podáním žádosti konsultaci s pověřeným referentem ČTÚ (FAQ 3).

Zpět na přehled otázek

© OK1XU, 1998

© OK1MP, 2020