Přeskočit na obsah

Aktuality z pásem

Zprávy jsou řazeny podle data zveřejnění od nejnovější k nejstarší - stránka začíná zprávou, která byla vystavena naposledy. Starší zprávy jsou uloženy v rubrice Archiv.

Blíží se tradiční YOTA December!

• 8. listopadu 2021

Během měsíce prosince se budou na pásmech vyskytovat speciální stanice se sufixem YOTA, které budou obsluhovány mladými radioamatéry do 26 let věku. Česká republika se opět akce zúčastní, prosím tedy mladé zájemce z řad radioamatérů, kteří by si chtěli zavysílat jako OL21YOTA, aby se mi ozvali na email ok1jd(at)email.cz.

Rádi bychom také udělali víkendové soustředění mladých radioamatérů do 26 let, které bohužel v loňském roce kvůli covidu nemohlo proběhnout. Kdo by se chtěl setkání zúčastnit, prosím, ozvěte se mi na výše uvedený email. Termín přizpůsobíme podle časových možností přihlášených zájemců.

Honza OK1JD

Úprava Všeobecných podmínek závodů na VKV

• 12. dubna 2021

Rada ČRK na základě velkého počtu připomínek odstranila ze Všeobecných podmínek závodů na VKV zkrácení termínu pro odeslání deníku pro stanice které chtějí vyhrát. Stanice, které aspirují na výhru v IARU Region 1 si musí deníky poslat ve stanovených termínech přímo na IARU server na adrese iaru.oevsv.at.


Nové znění podmínek platné od 1. května 2021 naleznete zde.

 

Nové Všeobecné podmínky závodů na VKV a podmínky dalších závodů na VKV pořádaných Českým Radioklubem

• 2. března 2021

Rada Českého Radioklubu schválila znění Všeobecných podmínek závodů na VKV - naleznete zde.

Dále došlo ke sjednocení definice kategorií single a multi a jejich uvedení do souladu s definicí v handbooku IARU, toto sjednocení se týká následujících závodů a soutěží:

Mistrovství České republiky na VKV

Provozní aktiv

VKV Polní den mládeže na VKV

Závod mládeže na VKV

Mistrovství ČR juniorů na VKV

 

 

Návrh na změnu Všeobecných podmínek závodů na VKV a podmínek dalších závodů na VKV pořádaných Českým Radioklubem

• 13. ledna 2021

Český Radioklub jako pořadatel připravil pro sezónu 2021 upravené znění Všeobecných podmínek závodů na VKV - naleznete zde. Změny souvisejí se změnami přijatými na zasedání IARU Region 1 v roce 2020 a s aplikací znění VHF handbooku vydaného IARU Reg. 1 (čl. 9, odstavec c).

Podstatnou změnou je zkrácení lhůty pro odeslání deníku, které se týká stanic aspirujících na první místo. Toto pravidlo bylo přijato na zasedání IARU Reg. 1 v roce 2020 a platí pro závody pořádané IARU Reg. 1. Všeobecné podmínky závodů na VKV pravidlo přebírají a aplikují i na závody pořádané Českým Radioklubem. Stanice, které aspirují na první místo v hodnocení celoevropském IARU, musí v tomto zkráceném termínu odeslat deník k vyhodnocení, kromě portálu ČRK, i přímo na vyhodnocovací portál IARU.

V tomto znění Všeobecných podmínek závodů na VKV došlo k úpravě vztahu k nahrávkám spojení. Doposud po každém závodě obdržel vyhodnocovatel reklamace vyhodnocení, kdy stanice rozporuje stržené body a argumentuje přiloženou nahrávkou spojení. Pořadatel připouští, že v dílčích případech může mít stěžovatel pravdu, ale zároveň nemá možnost, jak ověřit pravost nahrávky a nemá časové možnosti tyto nahrávky studovat. Proto bylo do článku 24 doplněno ustanovení o nepřípustnosti použití nahrávek pro vyhodnocení; pro účely vyhodnocení se za správný odeslaný kód považuje zápis v deníku vysílající stanice.

Komentář k článku 24, podstavec b.: Motivací k tolerování neshody ve znaku za značkou stanice a lomítkem je snaha o odstranění nepřiměřené tvrdosti vyhodnocení zejména s vědomím toho, že vysílající stanice bývají často laxní v udávání přesného tvaru své vlastní volací značky a během chvíle dokáží udávat portable, portable four, /4 a podobně. Tolerance neshody na třetí pozici reportu je motivována též odstraněním nepřiměřené tvrdosti ve vyhodnocení zejména z důvodu, že některé PC deníky používané soutěžícími stanicemi ani neumožňují vložit na třetí pozici reportu jiný znak, než číslici, dále pak neumožňují korektně zalogovat například crossmode spojení. Pořadatel, veden snahou stanici, která neudělala chybu, neškrtat spojení z důvodu nekorektního zápisu protistanice, se rozhodl tolerovat výše uvedené neshody v deníku, neboť má za to, že rigidní postup by v těchto případech byl nespravedlivý.

Přehled změn:

čl. 5: zpřesnění definice kategorií single a multi, doplnění vysvětlujících poznámek.

čl. 6: zpřesnění označení pásem

čl. 9 odst. c. zpřesnění podmínek o pravidlo, že k předání soutěžního kódu musí dojít v době trvání spojení.

čl. 13: zpřesnění podmínek ohledně duplicitních spojení

čl. 14: zpřesněna definice platného spojení

čl. 19: zpřesnění označení pásem

čl. 20: zpřesnění požadavků na vyplnění hlavičky *.edi; doplnění požadavku na označení druhu provozu v datovém souboru, zatím formou doporučení.

čl. 21: zkrácena lhůta pro odeslání deníku pro stanice, které se chtějí umístit na prvním místě.

čl. 24 odst. a: doplněno pravidlo o nepřípustnosti nahrávek pro reklamaci vyhodnocení.

Dále došlo ke sjednocení definice kategorií single a multi a jejich uvedení do souladu s definicí v handbooku IARU, toto sjednocení se týká následujících závodů a soutěží:

Mistrovství České republiky na VKV

Provozní aktiv

VKV Polní den mládeže na VKV

Závod mládeže na VKV

Mistrovství ČR juniorů na VKV

Připomínky k navrženým podmínkám závodů zasílejte e-mailem na adresu vkvzavody@crk.cz do 14 dnů.

za ČRK Honza, OK1VAO

 

OK0SIX

• 21. ledna 2020

Ahoj,

rád bych Vás informoval, že je k dispozici nový maják - OK0SIX , QRG 50,414. FQ majáku je kalibrována na GPS, PWR cca 5W a bude v provozu z Ostravy Poruby, QTH OK2KOS. V současné době jede ode mne v testovacím režimu, bude přesunut ihned, jak počasí dovolí. 

73, Petr, OK2WA, člen OK2KOS

OL13FORT

• 1. srpna 2019

Od 13.července do 20. září t.r. používá Radioklub Rýmařov a jeho příznivci, příležitostnou volací značku OL13FORT, vydanou v souvislosti se setkáním Klubů vojenské historie „Military fest 2019“ 13. a 14. září 2019 na Fortu č. 13, na Nové ulici v Olomouci. Mimo vojenských jednotek z různých historických období, jejich výzbroje, výstroje a způsobu boje bude k vidění také několik radiovozů používaných „Československou lidovou armádou“ v 60. – 80. letech minulého století, většina z nich, částečně v provozu.

Fort 13 je na staré výpadovce směrem na Prostějov, za Aqua centrem. QSL pro OL13FORT via OK2NO

Za Radioklub Rýmařov OK2KWS, Jarda OK2NO

 

Všeobecné podmínky závodů na VKV - diskuse

• 23. dubna 2019

ČRK připravuje úpravy Všeobecných podmínek závodů na VKV. Hlavním důvodem je sladění kategorií závodů tak, aby deníky byly kompatibilní s vyhodnocováním na mezinárodní úrovni.

Zavedení nových kategorií a zařazování stanic do nich prošlo historickým vývojem, který je na úrovni OK hodnocení a mezinárodního hodnocení různý. Do OK národního hodnocení byly kategorie low power do 100 W (LP), QRP do 5 W a 6-ti hodinové kategorie zaváděny postupně a dříve, než do hodnocení na úrovni IARU, konkrétně LP kategorie se v OK vyhodnocuje od roku 2011, QRP a 6h kategorie od roku 2016. Od počátku byly stanice v těchto kategorií současně uvedeny v celkové výsledkové listině. Zařazení stanic do kategorií LP a QRP v OK hodnocení probíhá automaticky na základě deklarovaného výkonu v hlavičce edi souboru v řádku SPowe, resp. podle PSect a času spojení v logu do kategorie 6h. Motivací pro automatické zařazení stanic do příslušné kategorie byla snaha usnadnit stanicím administrativu s manuální editací EDI souboru.

Na mezinárodní úrovni (IARU) začaly být od roku 2015 vyhodnocovány kategorie 6h single a 6h multi, od ročníku 2018 byly kategorie změněny tak, že přibyly kategorie single LP, multi LP a 6h kategorie byly sjednoceny do jedné (single a multi dohromady). Zařazení do kategorií je v mezinárodním hodnocení prováděno důsledně dle kategorie deklarované v hlavičce EDI souboru (řádky PSect, resp. Pband), nikoli automaticky, jako v OK.

V OK hodnocení máme v současnosti kromě LP kategorie i kategorii QRP do 5 W. Další rozdílem je to, že oproti OK hodnocení, kde jsou pro dané pásmo vytvořeny tři výsledkové listiny, celková, LP a QRP a účastníci s výkonem do 5 W jsou ve všech třech výsledkových listinách v mezinárodním hodnocení jsou dvě výsledkové listiny a podle výkonu jsou účastníci pouze v jedné z nich. Obě varianty mají své pro i proti. V našem hodnocení si stanice mohou snadno porovnat svůj výsledek se všemi, ale automatické zařazení nefunguje, pokud v deníku není uveden deklarovaný výkon.

Tyto rozdíly vyvolaly velkou diskuzi a stížnosti i v případech kdy si OK účastník poslal svůj deník do IARU hodnocení sám. IARU Contest Working Group CWG řešila několik stížností nejen z OK a její pohled na věc byl následující. IARU robot posílá e-mail potvrzení o přijetí deníku a jeho zařazení do kategorie, takže účastníci měli kontrolu nad tím, do které kategorie jsou zařazeni. Deklarované výsledky byly uvedeny na IARU serveru několik měsíců před publikováním předběžných, a nakonec i finálních výsledků. Pokud přišla námitka v době před publikováním předběžných výsledků, tak ji bylo vyhověno a stanice byla přeřazena do požadované kategorie. Stížnostem po publikováním předběžných výsledků již bylo vyhověno jen v případě, že původní deník obsahoval kategorii low power v PSect. CWG předpokládá od účastníků aktivní přístup.

Důsledkem tohoto rozdílného historického vývoje je stav, kdy mohou být stanice uvedeny v mezinárodním hodnocení v jiné kategorii než v OK národním hodnocení. Tento stav hodláme změnit a uvést do souladu.

Pokud bychom účastníky 6h kategorie zařazovali také do celkové výsledkové listiny (mimochodem se tak chybou v nastavení serveru stalo v předběžných výsledcích 1. subregionálního závodu v OK), tak by se mohlo stát, že big guns pošlou deník do 6h, kterou s velkou pravděpodobností vyhrají a budou hodnoceny na předních místech v celkové kategorii. Tím by podle nás došlo k znehodnocení této kategorie a možná i jisté ztrátě motivace stanic, kteří se účastní 6h z důvodu nemožnosti odjet celý závod. Z těchto důvodů zatím předpokládáme, že výsledkové listiny budou odděleny. 6h byly zavedeny proto, aby i stanice které se z různých důvodů nemohou zúčastnit celého závodu měly svoje hodnocení.

První kolo diskuze na toto téma proběhlo na letošním MW setkání na začátku dubna. 27.-28. dubna proběhne IARU Interim meeting ve Vídni, na kterém bude projednáváno několik příspěvků mimo jiné k podmínkám závodů a IARU robotu na sběr a vyhodnocení závodů. Původně jsme plánovali druhé kolo diskuze až po této akci, protože je možné, že dojde ke změnám v mezinárodních podmínkách. Koncem dubna vás budeme informovat o výsledcích IARU schůzky.

Prosíme vás o vaše názory na zařazování deníků do výkonových kategorií včetně 6-ti hodinových kategorií ale i dalších podmínek všeobecných závodů na VKV. Své příspěvky prosím posílejte do ok_vkv_list@lists.crk.cz nebo vkvzavody@crk.cz. Na základě diskuze se pokusíme udělat návrh změn VPZ.

za ČRK Honza ok1vao

120. výročí narození Pravoslava Motyčky

• 22. ledna 2019

20. ledna 2019, v den 120. výročí narození Pravoslava Motyčky, Č.A.V. zahájí příležitostné vysílání se zvláštní značkou OL120AB k tomuto výročí a k uctění památky OK1AB, který byl jedním z prvních československých plně legálních radioamatérů s příslušným povolením (někdy bývá uváděn jako první).

K této příležitosti bude vydáván diplom s následujícími podmínkami:

Diplom může získat libovolná oprávněná radioamatérská stanice, která dosáhne v období od 19.1.2019 23:00 UTC do 19.5.2019 21:59 UTC výsledku 120 bodů za spojení s bodovanými stanicemi, zašle řádně vyplněnou žádost a výpis spojení mailem na adresu diplom@ok5cav.cz, nebo prostřednictvím webového formuláře http://ok5cav.cz/diplom. Diplom mohou získat za stejných podmínek i posluchači za poslech bodovaných spojení. Žádosti prostřednictvím webu lze podávat nejdříve 25. ledna 2019.

Bodování spojení

OL120AB 24 body

OK5CAV 12 bodů

Stanice ze seznamu členů ČAV 6 bodů

Ostatní OK a OM stanice 1 bod

S každou bodovanou stanicí lze po celou dobu trvání akce na každém pásmu započítat jedno platné (bodované) spojení bez ohledu na druh provozu.

Pro bodování stanic členů ČAV platí seznam v podobě platné v den ukončení akce.

Do diplomu nelze započítat žádná spojení přes libovolné typy aktivních převaděčů a retranslátorů: pozemní, balonové nebo letecké, satelitní, internetové (Echolink) a podobně.

Předání diplomu

Úspěšným žadatelům bude diplom zaslán v elektronické podobě ve formátu PDF na adresu elektronické pošty uvedené v žádosti.

Plný text podmínek najdete zde.

100 let výročí vzniku Spojovacího vojska Armády české republiky

• 8. října 2017

Ve dnech 10. 9. 2017 až 23. 9. 2017 byla aktivována značka OL100SV, která symbolizuje 100 let výročí vzniku československého spojovacího vojska (30. 10. 1917). Aktivitu na podporu výročí organizoval radioklub OK2OHA ve spolupráci s Agenturou Komunikačních a Informačních Systémů Armády České republiky (AKIS) a Agenturou AFCEA. Na aktivitě se kromě radioklubu OK2OHA, také podíleli spřátelené radiokluby OK2KYJ, OK2OLS a OK2OCT. Provoz byl veden převážně na KV pásmech telegrafním provozem (90%). Zájem o značku občas způsoboval malé „Pileupy“. Navázáno bylo 1696 spojení s 61 zeměmi. V posledním dni aktivity 23. 9. 2017 OL100SV, se radioamatéři z OK2OHA a OK2KYJ (OK2LET, OK2GMO a OK2VWM) zúčastnili Dne Spojovacího vojska AČR v Lešanech u Benešova jako součást expozice Spojovacího vojska, kterou zabezpečovala Agentura KIS AČR. Provoz byl veden z TS-480SAT+G5RV doslova z polních podmínek, jako záložní stanice byla k dispozici vojenská rádiová provozovna R7p. V pátek 22. 9. 2017 až do tmy (a zimy) byl ze stanu v areálu VHU veden provoz na pásmu 80m převážně s českými a slovenskými stanicemi, které projevili zájem o spojení s touto značkou. Počasí naštěstí přálo a u našeho stanu se zastavilo i několik Hamů, kteří se přišli podívat na program v prostorách VHU a někteří nám donesli již potvrzený svůj QSL lístek za spojení s OL100SV. Na aktivaci značky OL100SV se podíleli tito operátoři: Dan OK2CN, Víťa OK2LET, Ivor OK2VWX, Iva OK2IWU, Tonda OK2WPA, František OK2PYD, Jana OK2JXW, Milan OK2VWM, Martin OK2GMO, Vilda OK2BC. Všem děkuji za jejich podporu a účast na této aktivitě. QSL lístky za uskutečněné spojení budou rozeslány stanicím prostřednictvím QSL služby ČRK, eQSL, případně direkt VIA OK2LET. Část fotografií na QSL je ze sbírek VHU a jsou publikovány s jeho svolením.

Víťa OK2LET, VO OK2OHA

OL100SV

• 13. září 2017

Dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s aktivací příležitostné značky OL100SV. Jedná se o společnou spolupráci mezi Agenturou Komunikačních a Informačních Systémů Armády České republiky (AKIS), Agenturou AFCEA (AFCEA) a radioklubem OK2OHA (OK2OHA) při příležitosti 100 let výročí vzniku Spojovacího vojska. Radioklub OK2OHA bude aktivátorem značky OL100SV ve dnech od 10. 9. 2017 do 23. 9. 2017 na radioamatérských pásmech. Ukončení aktivity bude dne 23. 9. 2017 v Lešanech (u Benešova) v prostorách Vojenského historického ústavu (VHU), kde proběhne „Den Spojovacího Vojska“ a „Dětský den“. Akce v Lešanech se také účastní členové RK OK2OHA a OK2KYJ (,OK2KYJ), kteří zde také budou vysílat pod značkou OL100SV. Tímto chceme podpořit toto významné výročí Spojovacího vojska Armády České republiky a přiblížit náš radioamatérský sport nejen dětem, ale i spojařské vojenské komunitě a veřejnosti. Organizátorem této akce je AKIS AČR, AFCEA a VHU. Návštěvníci zde budou moci zhlédnout stálou expozici VHU, současnou spojovací techniku a další výzbroj Armády České republiky. Všichni zájemci z řad radioamatérů jsou srdečně zváni na tuto akci.

Další informace o aktivaci značky jsou dostupné na http://ok2oha.cz, na www.qrz.com, informace o výročí a dni Spojovacího vojska www.100sv.army.cz, http://www.vhu.cz. Kontaktní osobou radioklubu OK2OHA je Vítězslav Kalousek, ok2let@seznam.cz.

Vítězslav Kalousek OK2LET.

Emergency communication

• 12. září 2017

Vážení. 

Hurikán Irma se v současnosti přehnal americkým státem Florida a hurikán Jose stále hrozí Karibiku. Současně se také Mexiko vypořádává s následky zemětřesení, které postihlo tuto zemi počátkem minulého týdne a také s následky po hurikánu Katia.

Sluneční erupce o síle X8.2 způsobila nejen v Severní Americe značné zhoršení podmínek šíření na krátkých vlnách, které má samozřejmě velký vliv na komunikaci záchranných sítí. 

 Jak se Hurikán Irma přehnal přes Floridu, tak budou stále více využívány krátkovlnné kmitočty pro komunikaci v místních skupinách ARES, které však leží většinou mimo přidělení pásma IARU Regionu1

 (West Central Florida plánuje například používat kmitočty 3940, 3950 a 7247 kHz). 

 Aktualizované kmitočty záchranných sítí kolidující s kmitočty používaných v oblasti IARU 1 Reg. jsou;

Mexico

7060 a 7080 kHz pro komunikaci, která řeší následky po zemětřesení a hurikánu Katia

St. Maarten

14290 a 7190 kHz (SSB  nebo PACTOR)

USA

14115, 7115 a v případě potřeby 10115 kHz (všechny CW)

Karibská havarijní a meteorologická síť (CEWN)

3815, 7188 a případně 7162 kHz

FNRASEC  použitá ve francouzsky mluvících oblastech v Karibiku na 14132kHz.

PROSÍM pečlivě poslouchejte na uvedených kmitočtech a vyvarujte se způsobovat rušení provozu záchranných sítí. Operátoři v postižených oblastech již tak mají obtížnou práci. Dejte jim prosím tedy co nejvíce prostoru k tomu, aby mohli nerušeně komunikovat

Zdroj ARRL

Karel CF

 

Změna počtu zemí v tabulkách KV a 6m Top List

• 31. března 2016

Ahoj všem.

Na základě změny v počtu platných zemí z 340 na 339 viz e-mail níže, jsem musel změnit počty zemí v tabulkách KV a 6m OK Top List ověřeno aneověřeno. http://www.crk.cz/TopList/

Prosím zkontrolujte si svůj stav DXCC k 1.4.2016 a upravte si prosím vaše skóre.

Případné nejasnosti a pomoc při změnách žebříčků adersujte na můj e-mail.

Rád vám budu nápomocen.

Děkuji za pochopení

Karel OK1CF

ARRL HQ Newington


28 March 2016

-

DXCC Deletion of Kingman Reef

The ARRL Awards Committee has voted to delete Kingman Reef (KH5) from the
DXCC List, effective 29 March, 2016.  Kingman Reef will be added to the
Deleted Entities List on 29 March, 2016.  The total number of entities on
the List will drop from 340 to 339.

The deletion process is described in DXCC Rules Section II DXCC List
Criteria, Part 5(a) Deletion Criteria: "An entity may be deleted from the
List if it no longer satisfies the criteria under which it was added.
However, if the entity continues to meet one or more currently existing
rules, it will remain on the List."

With respect to the previous paragraph's text, Kingman Reef's original
addition by virtue of separate administration has changed (separate
administration by the U.S. Navy has been removed), and the reef does not
meet any current criteria to remain on the list.  The U.S. Fish and Wildlife
Service administers Kingman Reef and Palmyra Island.  The reef is too close
to Palmyra Island to count as a separate entity.  The reef is now considered
part of the Palmyra/Jarvis DXCC entity.

DXCC members who have affirmed credit with Kingman Reef will see their
current entity totals drop by one on their DXCC awards -- including on the
bands and modes where Kingman Reef credit is given. They will also see their
DXCC Challenge totals drop commensurately.  Honor Roll status will now be
attainable after confirming 330 entities on the DXCC List.
----


73, Dave, NN1NZdravím,

Všeobecné podmínky závodů na VKV platné od 1. 2. 2016

• 31. ledna 2016

Zdravím,

na tomto odkaze naleznete Všeobecné podmínky závodů na VKV platné od 1.února 2016, jak byly tento týden schváleny radou ČRK.

Přeji všem závodníkům mnoho úspěchů a hezkých spojení v závodech.

73 Honza, ok1vao

Návrh Všeobecných podmínek pro soutěže KV

• 27. listopadu 2015

Dobrý den,

na tomto odkaze naleznete návrh Všeobecných podmínek soutěží na KV. Návrh těchto podmínek vznikl na základě nutnosti vytvořit dokument, podle ketrého budou řízeny a hodnoceny KV soutěže pořádané ČRK.

Český Radioklub předkládá KV komunitě tento návrh k veřejné diskuzi a připomínkám. Připomínky přijímám na svém e-mailu ok1cf@atlas.cz během následujících 14 dnů, tj. do 12.prosince včetně. Připomínky a komentáře poté budou prodiskutovány v radě ČRK a případně zapracovány do nových V šeobecných podmínek soutěží na KV.

73, Karel OK1CF

Návrh Všeobecných podmínek závodů VKV

• 26. listopadu 2015

Dobrý den,

na tomto odkaze naleznete návrh upravených Všeobecných podmínek závodů na VKV. Podmínky si vyžádaly úpravu především zapracováním změn vzešlých z konference IARU region 1 konané v září 2015 v bulharské Albeny.

Český Radioklub předkládá VKV komunitě tento návrh k veřejné diskuzi a připomínkám. Připomínky přijímám na svém e-mailu ok1vao@post.cz v následujících 14 dnech, tj. do 12.prosince včetně. Připomínky a komentáře poté budou prodiskutovány v radě ČRK a případně zapracovány do nových Všeobecných podmínek závodů na VKV.

73 Honza

ok1vao

Kontrolní vyhodnocení PD 2015

• 1. října 2015

Na této adrese naleznete kontrolní vyhodnocení PD 2015 provedené OK1ZIA (TNX) a komentář VKV manažera k situaci okolo PD 2015

Finální výsledky PD 2015

• 1. září 2015

Kolegové , ČRK obdržel dvě žádosti o kontrolní vyhodnocení výsledků 3. subregionálního závodu 2015 /Polní den 2015 /. Na základě těchto žádostí pozastavujeme vydání finálních výsledků z toho závodu. Po provedení kontrolního vyhodnocení a sdělíme stanovisko a případná opatření. Děkuji za pochopení.

73 Petr OK2ULQ

Informace pro závodníky na VKV

• 31. srpna 2015

Počínaje letošním IARU Region 1 VHF contestem lze v závodech pořádaných a koordinovaných IARU soutěžit v pásmech 144 MHz a 435 MHz i v nových, šestihodinový kategoriích. Český radioklub připravuje nové všeobecné podmínky závodů na VKV a zařadí šestihodinové kategorie od příštího roku. Pokud někdo chce šestihodinové kategorie využít už letos, může tak učinit v závodech VHF contest a UHS/SHF contest. Český radioklub od účastníků přijme logy a přepošle je k mezinárodnímu vyhodnocení, v rámci OK ale vyhodnocení šestihodinových kategorií provedeno nebude.

Pravidla šestihodinové kategorie jsou následující:

Šest hodin účasti v závodě může být rozděleno na maximálně dvě části. Časem prvního spojení začíná první část. Přestávka mezi periodami musí být alespoň dvě hodiny dlouhá. První dvouhodinový nebo delší interval mezi spojeními je považován za přestávku a následný začátek druhé části.

Do deníku je potřeba označit tyto šestihodinové kategorie označit 6 HOURS SINGLE nebo 6 HOURS MULTI.

Žádáme účastníky, kteří i po skončení případného (i druhého) úseku udělají další spojení o zaslání kompletního logu, tato spojení jim budou automaticky vyškrtnuta, zůstanou však uchována protistanicím - kterým by byla jinak škrtnuta z důvodu "not in LOG".

Přebor ČR na KV

• 24. srpna 2015

Výsledky Přeboru ČR na KV jsou vyvěšeny. ČRK touto cestou děkuje Liborovi OK1DOL za jejich zpracování.

WRTC 2018

• 30. listopadu 2014

Organizační komise WRTC 2018 zveřejnila kvalifikační pravidla na tomto odkaze.

Novými hodnocenými závody jsou WAG a IARU R1 FD

Aktivita 90. výročí vysílání v OK I.

• 22. listopadu 2014

QSL lístky za aktivitu OL90OK bude vyřizovat Miloš OK1MP.

Diplomy pro SWL bude vyřizovat  Pepa OK2PDN.

Aktivita 90. výročí vysílání v OK

• 9. října 2014

V listopadu 2014 uplyne 90 let od zahájení radioamatérského vysílání v Československu (http://www.crk.cz/SPOLKYC). Český radioklub k tomuto výročí připravuje následující aktivitu:

1. Zajistí příležitostnou volací značku - OL90OK značka bude v platnosti od 01. 11. 2014 do 15. 11. 2014

2. Zájemci o využití značky mimo OK OM DX závod nechť se přihlásí na emailovou adresu ok5mm@post.cz, kde uvedou datum, pásmo a druh provozu. ČRK zveřejní před započetím aktivity plán provozu zde

3. Zájemci o použití značky v OK OM DX závodě, analogicky, přičemž se upřednostňuje účast v kategorii: Více operátorů, jeden vysílač (MS) - všechna pásma, výkon dle povolovacích podmínek.        

Stanice OL90OK nebude v OK OM DX závodě hodnocena, cílem bude navázat spojení s co nejvíce stanicemi a zejména v kmitočtových částí radioamatérských pásem kde mohou pracovat pouze nováčci .

Upozorňuji, že ČRK připravuje pro tuto příležitost:

- elektronický diplom, který bude dostupný po 20.11. 2014 na adrese http://okomdx.crk.cz/eval/ol90ok/ 

Diplomy se budou vydávat v těchto variantách:

- bronzový 3

- stříbrný 5

-zlatý 10 QSO s OL90OK

- zajistí tisk speciálních QSL lístků a odešle veškerá data o spojení na LoTW

Zájemce o vysílání během této aktivity musí splnit tyto podmínky:

1. Po skončení aktivity neprodleně poslat staniční deník ve formátu ADIF a CBR na adresu ok5mm@post.cz

2. Dodržovat povolovací podmínky a ctít zásady DX-Code Of Conduct. http://dx-code.org/Certificate.pdf)

Radioamatéři, účastníci závodu IARU Championship 2014 II.

• 11. srpna 2014

Na této adrese si můžete nechat vygenerovat diplom za spojení se stanicí OL4HQ během IARU HQ Championship.

Děkujeme ještě jednou za Vaši podporu.

Radioamatéři, účastníci závodu IARU Championship 2014 I.

• 6. srpna 2014

Vážení kolegové,

Tým OL4HQ Vám upřímně děkuje za podporu v letošním ročníku KV závodu IARU Championship. 

Stanice OL4HQ navázaly celkem  1486 spojení s OK/OL stanicemi.

50 stanicím OK/OL se podařilo navázat spojení na všech pásmech CW a SSB provozem.

Celkem 67 stanic OK/OL navázalo se stanicí OL4HQ  6 a více spojení.

Na základě výzvy, zveřejněné před závodem, mi dovolte Vás pozvat na setkání radioamatérů do Holic (23. – 25. 08.2013), kde předáme ocenění:

Stanice, které navázaly 12 spojeni, a to v nejkratším čase – ladící kondensátor, sponzor OK1TN:

OL5G   14 minut

OK1ASG 31 minut

OL7D 32 minut

Stanice, které navázaly 12 spojeni – láhev sektu, sponzor firma  KABEX Holýšov (OK1MY) – 50 stanic:

OK1AJR, OK1AS, OK1DCF, OK1DEK, OK1DG, OK1DLX, OK1DOL, OK1DQT, OK1ES, OK1FBH,OK1FDY, OK1FFV, OK1FGU, OK1FLX, OK1FNS, OK1FRD, OK1FUM, OK1FZM, OK1HCG,OK1KFX, OK1KLX, OK1KNA, OK1MAC, OK1MNV, OK1MP, OK1MRS, OK1MTS, OK1PI, OK1RCR, OK1TD, OK2BZ, OK2EQ, OK2JS, OK2PAY, OK2QX, OK2RU, OK2TNS, OK5MN, OK5T, OK6DJ, OK6T, OK7CM, OK7GU, OL5Y, OL6T, OL7D

Stanice, které navázaly 6 až 11 spojení - láhev 0,7 L vína – speciální edice pozdní sběr, sponzor firma Te-Pro Silence Brno (OK5MM) – 67 stanic:

OK1AD, OK1AHJ, OK1ARO, OK1AVV, OK1AWG, OK1AWH, OK1AXB, OK1AYW, OK1CZ, OK1DKO, OK1DST, OK1DWC, OK1FCR, OK1FFW, OK1FGS, OK1FHD, OK1FJD, OK1FPG, OK1GTH, OK1IVU, OK1JD, OK1KIM, OK1KIR, OK1KZ, OK1MDK, OK1MKU, OK1MR, OK1MSP, OK1NK, OK1OFF, OK10FK, OK1OFM, OK1UFM, OK1VD, OK1VKX, OK1WCF, OK1WJV, OK1XQ, OK1YO, OK2ABU, OK2BGN, OK2BMI, OK2BWK, OK2BY, OK2KFK, OK2KOG, OK2KR, OK2KUB, OK2KWM, OK2LF, OK2NO, OK2OLD, OK2PDN, OK2SAR, OK2SG, OK2V, OK2VX, OK3KW, OK4CW, OK4RQ, OK5AX, OK5SA, OK6AB, OK7Y, OL1F, OL3A

Prvních 50 stanic, které v pásmu 160 m navázaly nejdříve CW a SSB spojeni, sada steakových nožů, sponzor Karel, OK2WM:

OK1AJR, OK7GU, OK4RQ, OK6DJ, OL5G, OK1MP, OK1DCF, OL6T, OK1KLX, OK1ASG, OK2JS, OK7Y, OK1AD, OK1FBH. OK1FDY, OK2BZ, OK2TNS, OK1MTS, OK2SG, OK2BWK, OK1MAC, OK1FNS, OK1MRS, OK1YO, OK1KFX, OK1ES, OK2RU, OK1AS, OK2BMI, OK2OLD, OK1KNA, OK6T, OK1FGU, OK1WJV, OK1FRD, OK1FUM, OK1FFW, OK1FFV, OK2BY, OK2PDN, OK2KUB, OK1TD, OK1MNV, OK1DOT, OK5MN,  OK1TP, OK1DKO 

Speciální cena pro stanice OK9 (sponzor OK2PDN) nebude udělena, poněvadž žádná se v deníku neobjevila. Z toho důvodu bude toto ocenění předáno stanici  OL5G, která navázala 12 spojení za  14 minut.

Ocenění budou předána na setkání v Holicích, a to v sobotu, sledujte program setkání. V případě jiné alternativy mě kontaktujte,

608 400 265,  ok5mm@post.

Vítek, OK5MM, manažer OL4HQ

 

Předběžné výsledky M-ČR KV 2013

• 11. května 2014

Předběžné výsledky Mistrovství ČR v práci na KV za rok 2013 jsou zde. Případné připomínky zašlete laskavě na "ok1fkd at seznam.cz".

Karel, OK1CF

Krátkodobý diplom „155 let od narození A.S.Popova“

• 25. února 2014

Vzhledem k tomu, že není vzhledem k „nebezpečí z prodlení“ jiná možnost publikace podmínek tohoto diplomu, mimořádně zde jen velmi stručné podmínky. Je zapotřebí v průběhu března t.r. získat 155 bodů za spojení a) se stanicí R155 RP která dává 25 bodů a alespoň jedno spojení je povinné, dále b) se stanicemi RF8R, RF8J, RF8CXSR, RF8CN, R1ASP, RF1A a s dalšími s číslem 155 v prefixu – každá se hodnotí 10 body, c) - všechny ostatní stanice Kurganské oblasti dávají 5 bodů. Od 7. do 10. března bude stanice R155SP pracovat z kláštera ve kterém se Popov učil a za tato spojení bude 50 bodů. Spojení lze opakovat jiným druhem provozu event. na jiných pásmech.

Diplom je možné získat zdarma buď v elektronické formě nebo papírový – žádosti se do konce dubna zasílají na RW9RO@yandex.ru .

Bližší podrobnosti najdou zájemci na www.qrz.ru .

QX

Mezinárodní výsledky Marconi Memorial Contest 2013

• 30. ledna 2014

Výsledky naleznete zde 

Radioamatéři, účastníci závodu IARU Championship 2013

• 17. července 2013

Team OL3HQ Vám upřímně děkuje za podporu v letošním ročníku KV závodu IARU Championship.

Stanice OL3HQ navázaly celkem 1030 spojení s OK/OL stanicemi.

20 stanicím OK/OL se podařilo navázat spojení na všech pásmech CW a SSB provozem.

Celkem 55 stanic OK/OL navázalo se stanicí OL3HQ 6 a více spojení.

Na základě výzvy, zveřejněné před závodem, mi dovolte Vás pozvat na setkání radioamatérů do Holic (23. – 25. 08.2013), kde předáme 40 stanicím ocenění – láhev 0,7 L vína – speciální edice pozdní sběr.

Seznam stanic, které navázali 12 spojeni:

OK1ASG, OK1AVY, OK1DG, OK1DOR, OK1FGU, OK1FNS, OK1FZM,OK1HCG, OK1MP, OK1PI, OK1TD,OK2BYW, OK2BZ, OK2JS, OK2OLD,OK2RU, OK5T, OK6T, OK7O, OL6T

Seznam stanic, které navázali 6 a více spojení. Mezi těmito bude vylosováno 20 výherců:

OK1ADM, OK1AWH, OK1AXB, OK1CU, OK1CZ, OK1DCF, OK1DHP, OK1DKO, OK1DLX, OK1DMZ, OK1DST, OK1DTP, OK1ES, OK1FBH, OK1FFW, OK1FMG, OK1FMX, OK1FRD, OK1HEH, OK1KFX, OK1KLX, OK1KZ, OK1MDK, OK1MYA, OK1NE, OK1NG, OK1RCR, OK1UBA, OK1VD, OK1XC, OK1XQ, OK1XW, OK2ABU, OK2BEN, OK2BMI, OK2BND, OK2BUT, OK2BXW, OK2EQ, OK2ILD, OK2KUB, OK2PDN, OK2PF, OK2QX, OK2RN, OK2SG, OK2SLS, OK2VX, OK3KW, OK6AB, OK6RW, OK7CM, OL5K,OL7T, OL8M

Vítek, OK5MM, manažer OL3HQ

Více informací naleznete zde 

 

SJ9WL/LG5LG

• 7. července 2013

Od neděle 28. července do středy 31. července 2013 pořádá radioklub OK1OHK krátký výjezd (tři dny, čtyři noci) do nesmírně radioamatérsky lukrativního QTH - Morokulien přímo na hranicích Švédska a Norska. Zúčastní se Vojta OK1ZHV, Martin OK1FMS, Zdeněk OK1NZJ a Jirka - OK2PBL. Vysílat budeme pod místní značkou LG5LG a SJ9WL - viz další info na www.sj9wl-lg5lg.com. Pásma KV dle aktuálních podmínek, provoz CW, SSB, Digi.

73! Zdeněk, OK1NZJ

C5A

• 22. listopad 2012

Tým českých a slovenských operátorů opět v Gambii zbrojí k účasti ve velkém závodě, tentokrát v CW části CQ WW DX Contestu (24. - 25. listopad). Samozřejmě chtějí opět zaútočit na první příčku - pomozte jim a zavolejte je!

Aktuální informace najdete na Facebooku: Radio Syd C5A Contest Group - http://www.facebook.com/pages/Radio-Syd-C5A-Contest-Group/430137230369450.

Předběžné výsledky M-ČR KV 2011

• 5. září 2012

Předběžné výsledky Mistrovství ČR v práci na KV za rok 2011 jsou zde. Případné připomínky zašlete laskavě na "ok1cf at atlas.cz".

Karel, OK1CF

WRTC 2014

Byly vydány oficiální podmínky pro WRTC 2014.

Miloš, OK1MP

WRTC2014 NEWS RELEASE #12
(http://www.wrtc2014.org/wrtc2014-official-competition-rules-released/)

Windham,NH
July 7, 2012

WRTC2014 OFFICIAL COMPETITION RULES RELEASED

WRTC2014, Inc., host of the 2014 World Radiosport Team Championship competition announced that the official competition rules have been published at http://www.wrtc2014.org/contest/wrtc-rules/. These are the rules that will be followed by the onsite competitors.

"Thanks to everyone who provided feedback during the rules review process," said Andy Blank, N2NT, Director of the WRTC2014 Rules Committee. "We wanted to release the rules prior to the 2012 IARU Championship so that potential competitors and the WRTC test stations would have the opportunity in 2012 and 2013 to practice under the rules."

"Building on the fabulous job done by the WRTC 2010 Committee in Moscow, we have added a new twist - the change to a Two-Operator Two-Transmitter competition," continued Blank. "Both stations will be permitted to transmit at any time."

Two-Operator Two-Transmitter removes the need for transmitter interlock hardware and will help equalize the stations by reducing the filtering and switching requirements. This should result in higher QSO totals and greater emphasis on the operating skills of both team members. The real-time decisions by the competitors to balance running and multiplier chasing will be more important than ever before.

Scoring will place a premium on making DX contacts with extra points for contacts outside North America. There is a slight modification from the normal IARU Championship scoring (WRTC will give 2 points for zone 8 and HQ stations vs. 1 point in the IARU rules). Multipliers are based on DXCC countries and IARU HQ stations per band. This scoring is only for the WRTC competition stations and was done to present competitors with a choice of scoring strategies.

Questions about the rules may be submitted to "rules at wrtc2014.org".

Responses and clarifications will be published on the WRTC2014 web site.

About WRTC2014

The World Radiosport Team Championship (WRTC) is held every four years and consists of approximately 50 two-person teams of amateur radio operators from around the world competing in a test of operating skill.

Unlike most on-the-air competitions, all stations are required to use identical antennas from the same geographic region, eliminating all variables except operating ability. Previous WRTCs have been held in Seattle (1990), San Francisco (1996), Slovenia (2000), Finland (2002), Brazil (2006), and Russia (2010).

More information is available at www.wrtc2014.org or contact WRTC Chairman, Doug Grant, K1DG, via e-mail at "k1dg at wrtc2014.org".

DXCC on-line

ARRL připravuje nový systém podávání žádostí o DXCC nazvaný "DXCC Online". Půjde o to, že žadatel zpracuje žádost na webu ARRL, vloží ji do systému a následně vytištěnou společně s QSL předloží ke kontrole. Nový systém umožní zkrácení doby zpracování a tím snížení poplatků.

Miloš, OK1MP

DXCC News

Over the past few months the ARRL DXCC Desk has been beta testing some new software, called "DXCC Online". Applicants will type in their QSO data or upload an ADIF file, instead of the old method of using pen and paper.

After uploading the data applicants can either "bring it to a Card Checker or mail it and the cards to HQ, like normal". The ARRL "will still heavily rely on a Card Checker's expertise and knowledge to inspect the QSL cards and ensure that the data that has been entered and printed by the applicant is correct."

The new system will reduce man hours in Newington and will also reduce the cost for the applicant. As of last week the plan was to "have it online and available for use in two to three weeks."

• 25. únor 2012

Na webu 3C0E se objevila informace o problému expedice přesunout se na ostrov Annabon. Pravděpodobný začátek aktivity se přesouvá z 26. února na pátek 2. března.

Miloš, OK1MP

The two operators are now in Equatorial Guinea (3C6A) and they are having problems in their journey to the island of Annobon, so this will be delayed until Friday. They Will continue doing everything possible to give the entity to the largest number of hams, but remember that they are only two persons.

Neděle 8. ledna: Radioamatérský dětský den

• 3. leden 2012

Dětský den se pořádá na pásmech s cílem seznámit mladé (s koncesí i bez) s HAM Radiem. Jde o provoz na pásmech, ne ale o závod. Je to způsob, jak mladým lidem všude ve světě říci něco o kouzlu i tajemství amatérské komunikace. Prosíme radioamatéry, aby tento nedlouhý čas věnovali podpoře pozemní a satelitní komunikace mezi mladými hlavně tím, že poskytnou prostor a zařízení k navazování spojení s jinými stanicemi účastnícími se Dětského dne, aby omladina mohla získat zkušenosti na pásmech, a abychom ji povzbudili, doufejme, i k zájmu o získání vlastní koncese. Pro starší amatéry je Dětský den i příležitostí, jak se podělit o svůj HAM Shack a lásku k HAM Radiu se svými dětmi.

Datum a čas: neděle 8. ledna od 1800 UTC do 2359 UTC, sobota 16. června ve stejnou dobu. V rámci těchto časových úseků samozřejmě vysílejte podle možností a chuti.

Doporučená předávaná zpráva: jméno, věk, QTH a oblíbená barva. Navazujte opakovaná spojení, jestliže se u protistanice změní operátor. K upoutání zájmu účastníků užijte výzvu "CQ Kids Day."

Doporučené kmitočty:
10 m: 28.350 - 28.400 MHz
12 m: 24.960 - 24.980 MHz
15 m: 21.360 - 21.400 MHz
17 m: 18.140 - 18.145 MHz
20 m: 14.270 - 14.300 MHz
40 m: 7.270 - 7.290 MHz
80 m: 3.740 - 3.940 MHz

Práce přes převaděče je možná. Nezapomínejte na povolený obsah radioamatérské komunikace (vedle informací o se radioamatérských záležitostech lze předávat jen osobní zprávy nepodstatného významu).

Lisa, PA2LS

Lisa je koordinátorkou IARU Reg.1 pro mládež. Připomínáme, že podle předpisů platných dnes u nás mohou operátoři bez koncese pracovat jen z klubové stanice v mezích oprávnění třídy NOVICE.

ARRL Diamond DXCC Challenge

• 26. prosinec 2011

V roce 2012 uplyne 75 let od vyhlášení diplomu DXCC. Při té příležitosti vyhlašuje ARRL diplom ARRL Diamond DXCC Challenge.

 1. Diplom Diamond DXCC Challenge Awards je dostupný všem amatérům na celém světě, kteří naváží spojení minimálně se 100 zeměmi podle seznamu "Diamond DXCC". Amatéři ze Spojených států musí být členy ARRL. Obecně, podmínky Diamond DXCC Challenge jsou stejné, jako jsou podmínky pro DXCC program, s výjimkou následujících bodů.
 2. Spojení musí být uskutečněna ze stejné DXCC entity stejným operátorem.
 3. Spojení musí být navázána během roku 2012 -- od 0000Z 1. ledna, 2012 do 2359Z 31. prosince 2012. Z výjimkou 60 m mohou být použita všechna amatérská pásma.
 4. Diamond DXCC Challenge je pouze Mixed-Mode/Mixed-Band. Nebudou vydávány doplňovací známky za různá pásma nebo druhy provozu. Nejsou výkonové kategorie nebo další omezení.
 5. K získání diplomu nejsou vyžadována potvrzení, ale HQ posoudí u předložených lokalit jejich správnost a platnost.
 6. Diamond DXCC Challenge certifikát bude vydávám za práci se 100 entitami a doplňovací známky budou vydávány v následujících úrovních: 125, 150, 175, 200 a 225.
 7. Žádosti nechť jsou podávány na ARRL formulářích dostupných online na webu ARRL, nebo písemně na adrese DXCC, 225 Main St., Newington, CT 06111.
 8. Poplatek za vydání Diamond DXCC, včetně poštovného, je $12 pro USA a $13 mimo USA.
 9. Doplňovací známky jsou za $1, včetně poštovného v USA a $2 mimo USA.

Bližší informace, včetně lokalit - zemí, které platily v roce 1937 do DXCC, je na: http://www.arrl.org/news/arrl-diamond-dxcc-challenge.

Miloš, OK1MP

UBA International Prefix Hunt

• 15. prosinec 2011

Belgická organizace IARU - UBA - vyhlásila zajímavou celoroční soutěž v lovu prefixů. Podmínky zde: http://www.uba.be/hf/contest-rules/rules-of-the-uba-international-prefix-hunt.

Josef, OK1FMJ

Žádost o přehodnocení výsledků UHF Contestu 2011

• 15. prosinec 2011

ČRK obdržel žádost stanice OK2A/OK2KKW. Žádostí se bude zabývat VKV pracovní skupina.

Karel, OK2ZI

Výsledky IARU-Region-1 145 MHz September Contestu

• 1. prosinec 2011

Výsledky IARU-Region-1 145 MHz September Contestu jsou vystaveny.

Karel, OK2ZI

Congratulation to the winners of the IARU Region 1 - 145Mhz September Contest 2011. (see the attached file. Some more information can be found on http://www.darc.de/referate/ukw-funksport/iaru-r1-contest-2011/sept-2011/.

Many thank's to all participating stations. It was a pleasure to evaluate the IARU region 1 vhf contest. The quality of the logs was really good - particularly those from OK and OM.

CU & 73 de Martin, DL5NAH

QSL pro ST0R a ARRL

• 23. říjen 2011

V souvislosti z uzávěrkou DXCC roku 2011 vydala ARRL následující informaci:

Miloš, OK1MP

Věc: Speciální "nabídka papírové žádosti" pro QSL lístky ST0R - prosím, čtěte pozorně.

Lístky z vysílání ST0R z nové DXCC entity Jižního Súdánu v roce 2011 jsou nyní doručovány po celém světě. V souvislosti s publikační uzávěrkou roku 2011, která je 31. prosince 2011, nabízíme speciální dodatek se sníženou cenou pro ty účastníky DXCC, kteří během roku 2011 předložili alespoň jednu žádost.

 • Během roku 2011 jste podali alespoň jednu žádost buď prostřednictvím LoTW, nebo tradiční papírovou žádost. V tomto případě můžete předložit papírové QSL ST0R (ne jiné lístky, pouze lístky ST0R, Jižní Súdán) za následujících podmínek:
  • Přiložit $6.00 (šek, číslo platební karty nebo na vlastní nebezpečí hotovost);
  • Přiložit SASE na vrácení lístků ST0R;
  • Tato zvláštní žádost je POUZE pro lístky ST0R;
  • Bude-li žádost obsahovat další lístky, bude s ní postupováno jako s normální žádostí, za plný poplatek;
  • Tyto podmínky platí POUZE, předložili-li jste v roce 2011 žádost; a
  • Tato nabídka NEPLATÍ, pokud jste v roce 2011 žádnou žádost nepodali. V tomto případě platí všechny DXCC poplatky;
 • Tato speciální nabídka platí do 31. prosince 2011 a NENÍ prodloužena do roku 2012.

Bill Moore NC1L
Awards Branch Manager
ARRL - The national association for Amateur Radio™

Předběžné výsledky Mistrovství ČR v práci na KV za rok 2010

• 27. září 2011

Předběžné výsledky si můžete stáhnout zde.

Karel, OK1CF

Diplomy "Táborská setkání" vystaveny

• 24. září 2011

V pátek 23. září byly odeslány diplomy "Táborská setkání" všem, kdo splnili podmínky, kromě OK1WVS, jehož žádost přišla teprve ve čtvrtek a bude vyřízena začátkem října. Jestli někdo obdrží diplom poškozený nebo ho vůbec nedostane, napište mi a zjednám nápravu.

Laco, OK1AD

OK SSB závod

• 19. září 2011

Vzhledem k tomu, že skoro nikdo stále nevyužívá odeslání závodního deníku z OK SSB závodu přes robota určeného pro odeslání logu přes webové rozhraní ve formátu Cabrillo, upozorňuji ještě jednou na jeho adresu, přes kterou lze deníky odeslat:

http://www.crk.cz/logy/

Upozorňuji dále na to, že deníky, které jsem obdržel v jiných formátech (.doc, .xls atd), nebudou hodnoceny! Prosím o jejich znovuzaslání v patřičném formátu buď jako přílohu e-mailu, nebo přes shora uvedeného robota.

Karel, OK1CF

Expedice OJ0X

• 16. září 2011

Od 19.září bude pracovat po dobu 3 týdnů expedice na Market Reef pod značkou OJ0X.

Miloš, OK1MP

Helsinki
September 15, 2011
MARKET REEF, OJ0X, TO BE ACTIVATED FOR THREE WEEKS BY 12 BRAVE MEN
With the kind cooperation of the Finnish Lighthouse Society and their transportation partner, Captain Mats Sjostrom of Aland Islands, Radio Arcala, OH8X and their associates are announcing a 3-week DXpedition to Market Reef - OJ0X - to commence on September 19, 2011, weather permitting.
The operation was originally scheduled to begin this week but with the tail end of Hurricane Katia, the waters of Aland Islands were stormy with waves as high as 5 meters. Challenging the current weather conditions, the group of DL3DXX, DH7SA, DL5CW and SP5XVY is due to arrive in Aland Islands to attempt landing on the morning of September 19.
You can follow the happenings via the Market Reef Diary at http://www.majakkaseura.fi/eng/market and observe the latest weather conditions as measured and transmitted from the actual lighthouse at Please note that autumn winds should be less than 5 m/s for a comfortable landing.
This first group plans to run three stations, especially on WARC and low bands, but also in the CQWW RTTY Contest.
It will be followed on September 27 by OH1TV, OH2BAD, OH2BO, OH5BM to take up where the previous group left off.
And finally, by October 4, more bands and the SAC SSB Contest will be covered by G3TXF, OH2BH, OH2PM, SM0W, SM6U.
Their announced frequencies are:
CW: 1813 or 1826.5, 3523, 7023, 10123, 14003 or 14033, 18083 or 18083, 21003 or 21033, 24893 or 24903, 28003 or 28033
SSB:1843, 3770, 7070, 14170, 18130, 21280, 24960, 28490
RTTY: 10140, 18108
Log search will be available at http://www.clublog.org/expeditions.php but it may not be updated daily due to poor Internet access from Market Reef.
OJ0X QSL via OH2BH
((( 73 )))
Jarmo OH2BN


IARU Region 1 HF Band Plan

• 9. září 2011

Konference IARU R1 přijala některé úpravy KV bandplánu. Ten je nyní zveřejněn na www.iaru-r1.org. Brzy budou změny zaneseny i do přehledů na našich stránkách.

Miloš, OK1MP

IARU REGION 1 HF BAND PLAN ---> The 22nd General Conference of IARU Region 1, held at Sun City (South Africa) on 13-19 August, made some changes to the Region 1 HF Band Plan. On 40 metres the CW contest preferred segment was withdrawn, and four new 10m FM Repeater channels were introduced which required a shift of the 10m FM Simplex channels. The revised Band Plan can be found at www.iaru-r1.org.

Expedice 3D2R, DX0DX

• 9. září 2011

Poslední informaci zveřejnil N6PSE. Expedice má pracovat mezi 27. zářím a 7. říjnem na všech pásmech mezi 1,8 a 144 MHz, včetně 5 a 50 MHz.

Miloš, OK1MP

Press Release-DXpedition to Rotuma-3D2R
By N6PSE, Paul Ewing

After many months of careful planning, we are pleased to announce that our preparations for a large multi-national DXpedition to Rotuma are going according to plan.

Rotuma is located in the South Pacific Ocean and is #32 on Club Log's most wanted DXCC list.

The Team is meeting in Lami Bay, Suva on September 22nd and departing by ship to Rotuma on September 25th. The Team expects to arrive in Rotuma and become active on Tuesday, September 27th. We will complete our DXpedition on October 7th, 2011.

The main goals of this DXpedition are to work every amateur radio operator who needs Rotuma for a new DXCC country. In addition, we will be active on all bands from 1.8 MHz to 144 MHz, including the 5MHz and 50 MHz bands.

In addition to CW, SSB and RTTY we will be active on PSK, SSTV and EME.

Special attention will be made to work far away stations such as Europe and Africa during those periods when propagation permits. The propagation window for EU and Africa is very brief at times and signals may be weak, so we ask everyone in the honored HAM SPIRIT to stand by when asked so that we may fulfill this need. Our destination will have a wide range of options and possibilities.

We plan to upload our logs on a daily basis to our on-line log. We will upload to LOTW approximately six months following the DXpedition.

We wish everyone good propagation and we hope that you enjoy working the 3D2R Team.

At this time, we are seeking additional Club and Individual Sponsors to help us defray the costs of carrying out this DXpedition.

Our official website is http://www.yt1ad.info/3d2r/index.html.

______________________________________________________________________

Expedice DX0DX na ostrovy Spratly byla definitivně zrušena.

Miloš, OK1MP

DX0DX Spratly DXpedition "Permanently Cancelled"

After numerous setbacks, Chris Dimitrijevic, VK3FY, announced on the DX0DX website that the planned 2012 DX0DX DXpedition to the Spratly Islands has been "permanently cancelled." No explanation was given for the cancellation.

Diplom "Táborská setkání"

• 21. srpen 2011

Pro připomenutí husitské minulosti Tábora se ve dnech 9. - 11. září 2011 uskuteční již 20. ročník "Táborských setkání" s kulturními a společenskými akcemi, včetně ukázek řemeslné výroby a průvodu v kostýmech z husitského období. Pro veřejnost budou otevřeny také historické objekty, které jinak nejsou přístupné. Soutěž o diplom je organizována radioklubem Tábor ve spolupráci s Odborem kultury a cestovního ruchu města Tábor, s cílem propagovat "Táborská setkání" a současně na ně pozvat rodiny radioamatérů i jejich známé. Bližší informace k setkání jsou na http://www.tabor.cz/cs/obcan/kultura/taborska-setkani/, http://www.taborcz.eu/cs/turista, a Tábor si můžete prohlédnout na internetové adrese http://www.virtualtravel.cz/tabor/hrad-kotnov.html.

Podmínky soutěže:

 1. K získání diplomu je potřebné navázat spojení minimálně s 10 různými radioamatérskými stanicemi okresu Tábor v období od 1. do 31. srpna 2011. Pro diplom platí samostatně spojení se všemi různými značkami stejného operátora. Zvýšená aktivita stanic z okresu Tábor bude každou neděli v srpnu před táborským kroužkem a po jeho skončení, který má začátek vždy od 08,45 SELČ na kmitočtu 3775 kHz. V případě QRM bude kroužek na některém vyšším kmitočtu. Diplom bude vydán i posluchačům za odposlech spojení alespoň 10 různých stanic z okresu Tábor.
 2. S každou stanicí (značkou) okresu Tábor platí pouze jedno spojení bez ohledu na druh provozu a kmitočtová pásma, včetně spojení přes VKV převaděče. Pro získání diplomu lze započítat i stanice vysílající přechodně z okresu Tábor. Stanice táborského radioklubu OK1KTA platí za spojení se dvěma stanicemi.
 3. Žádost o diplom se seznamem stanic okresu Tábor, se kterými bylo navázáno spojení v průběhu srpna 2011, s uvedením obvyklých údajů o spojení, tj. data, času v UTC, pásma a módu, zaslat do 30. září 2011 na některou z následujících adres:
  • e-mailem: "ok1ad at post.cz"
  • PR: ok1ad@nagano
  • poštou: Ing. Ladislav Polák, třída ČSA 2688, 390 03 Tábor
 4. Diplomy budou zaslány poštou zdarma.
 5. Seznam aktivních stanic okresu Tábor: OK1AD, OK1AK, OK1AYU, OK1CI, OK1DSD/P, OK1DXJ, OK1DXL, OK1DZA, OK1FSX, OK1FZM (2. QTH), OK1HBO, OK1JAE, OK1KJD/P, OK1KTA, OK1KUH, OK1LC, OK1OMW, OK1UAD, OK1UDX, OK1UES/P, OK1UYM, OK1VAK, OK1VPR, OK1VSG, OK1VYP, OK1VZP, OK1WZM (2. QTH), OK1XC, OK1XT, OK7AJ, OK7VU, OK7XC a OL7X.

Laco, OK1AD

Jak jsme na tom s pásmem 500 kHz?

• 14. srpen 2011

Na WEBu IARU Reg. 1 rekapituluje Colin, G3PSM, stav přídělů v pásmu 500 kHz ve světě. Viz http://iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=180:600-meter&catid=53:spectrum&Itemid=133.

Expedice na ostrov Jarvis odložena

• 14. srpen 2011

Expedice na ostrov Jarvis byla opět odložena. Tentokráte až na konec roku 2012.

Miloš, OK1MP

Update: Jarvis Island Wednesday Aug 10, 2011
Due to a scheduling conflict with the Braveheart, the Jarvis DXpedition has been postponed to 2012 November-December.

Chystá se expedice na Malpelo Is.

• 12. srpen 2011

Na přelom ledna a února 2012 je plánována expedice na vzácný ostrov Malpelo.

Miloš, OK1MP

FOR IMMEDIATE RELEASE-Malpelo DXpedition 2012 August 5, 2011
Contact: "bob at k4uee.com"
The Malpelo 2012 DXpedition is pleased to announce that the HK0NA operating team is now complete with 16 operators. This is an international team of excellent operators, representing 8 different countries, and includes 3 members of the CQ DX Hall of Fame.
The team will depart from Buenaventura, Colombia on January 22, 2012 for the 235 mile trip to Malpelo. Depending on sea and landing conditions, we expect to be QRV within 36 hours after landing for about 10-12 days. The team will return to Buenaventura on Feb. 6, 2012
Operations are planned on 160 through 6 meters on CW, SSB and Digital modes.
We wish to thank Elecraft for the loan of seven K3 transceivers and five of the new KPA 500 amplifiers. RF Concepts (Alpha) has agreed to loan the team three Alpha 8410 amplifiers for use on the low bands and DX Engineering will supply most of the DXpedition antennas.
Thanks to N2OO and the SJDXA who have graciously agreed to handle QSL duties. You may recall the expert job they did for 3Y0X and K5D recently.
Contributions are being sought from DX Foundations, DX Clubs and individual DXers. Your financial assistance is kindly requested. You may contribute directly to DXARC (Colombia) or to K4UEE (North America), DJ9ZB (Europe), or JA1ELY ( Asia/JA). See our website: www.hk0na.com for further details on how you can help.
We plan periodic press releases with information of interest. Also, watch the website for breaking news.
Thanks,
Jorge Prieto, HK1R
DXpedition leader

Předběžné výsledky OK CW závodu

• 27. červenec 2011

si můžete stáhnout zde.

Karel, OK1CF

ST0R

• 19. červenec 2011

Zde je poslední informace o expedici do Jižního Súdánu. Vzhledem k tomu, že ITU zatím nepřidělila sérii značek pro Jižní Súdán, bude použita značka ST0R, která je na licenci vydané v březnu!

Miloš, OK1MP

Today, the Intrepid-DX Group is making their way to Cairo to meet with the DX Friends. Our advance team will arrive in Juba, South Sudan tomorrow (July 20th) with a list of tasks to perform in advance of the main team. As the ITU has not yet issued a new prefix for South Sudan, our license that was issued in March has the call-sign of ST0R. (Sierra Tango Zero Romeo) That will be our call for the DXpedition unless the ITU issues a new prefix which will require that we amend our license. More updates to follow.

Thank you,
Paul N6PSE
Co-Leader, STOR DXpedition to South Sudan

Jižní Súdán uznán za zemi DXCC
Novinky k chystané expedici

• 15. červenec 2011

Valné shromáždění OSN včera přijalo Jižní Súdán do Organizace spojených národů. Na základě oddílu II, bodu 1a podmínek DXCC byla tato země zařazena do DXCC s platností od 14. července 2011.

Miloš, OK1MP

From the ARRL
SB DX @ ARL $ARLD028
ARLD028 The Republic of South Sudan Is Now a DXCC Entity

ZCZC AE28
QST de W1AW
DX Bulletin 28 ARLD028 >From ARRL Headquarters
Newington CT July 14, 2011
To all radio amateurs

SB DX ARL ARLD028
ARLD028 The Republic of South Sudan Is Now a DXCC Entity

At 10:18 AM (EDT) on Thursday, July 14, the UN General Assembly met to vote on whether or not to admit the Republic of South Sudan as its 193rd member state. The Republic of South Sudan was unanimously admitted and is now a member of the United Nations; a two-thirds majority is needed to become a member of the UN.

Immediately following the General Assembly meeting, the flag of the Republic of South Sudan flew for the first time in front of the UN, ceremoniously marking its membership in the UN.

Now that the Republic of South Sudan is a member of the United Nations, the new country is now a DXCC entity by way of Section II, 1(a) of the DXCC rules. The DXCC Desk will begin immediately accepting QSOs for this new entity, with a start date of July 14, 2011.

According to DXCC Manager Bill Moore, NC1L, the Honor Roll numbers move from 340 to 341 for the Top of the Honor Roll, and for Honor Roll it becomes 332. "The deadline for the Honor Roll and annual listings is December 31, so you must submit the new entity to DXCC by then in order to retain your Honor Roll status," Moore explained.

"For Logbook of The World (LoTW), you may submit all your QSOs with the Republic of South Sudan stations anytime. There is no need to hold them out of your log or do anything differently from what you already have been doing. You do not need to assign country names or identifiers.

After we issue certificates to the Republic of South Sudan license holders, LoTW will make matches and assign the correct entities automatically."

As of July 14, the International Telecommunication Union (ITU) has not announced a prefix block for the Republic of South Sudan.

NNNN
/EX

Ještě před zařazením Jižního Súdánu do DXCC byla vydána tato informace!

Miloš, OK1MP

Press Release #5 - DXpedition to the Republic of South Sudan

On July 9th, the Republic of South Sudan was born upon their successful declaration of independence from Sudan. The Country of Sudan has congratulated and recognized the Republic of South Sudan.

Today, on July 14th, 2011, the United Nations admitted the Republic of South Sudan as the newest member state. This is a significant achievement for this new country and a significant milestone for amateur radio. It is expected that the ARRL will now add South Sudan to the DXCC list of entities.

The DX Friends and the Intrepid-DX Group continue to move forward with their plans to activate this new entity with a multi-national DXpedition team. With our visas in hand, the teams will soon be making their way towards Africa and ultimately to Juba, the new capitol of this new nation.

We will have five active stations, operating 24 hrs a day.

We will be in regular contact with our US, EU and JA Pilot Stations and we will pay close attention to propagation reports from them. We ask that you please make contact with the pilot stations only during the DXpedition and to please refrain from contacting the team members directly via email. We will announce our call sign once we are in Juba and ready to become active.

Our official website is http://www.dxfriends.com/SouthernSudan2011/

Thank you,
The Intrepid-DX Group and The DX Friends.

Další expedice do Jižního Súdánu

• 7. červen 2011

Informace od druhé skupiny, která připravuje expedici do Jižního Sudánu, říká, že expedice bude uskutečněna až po jeho přijetí do OSN. Bude vysíláno z hlavního města Juba.

Miloš, OK1MP

For immediate release
Press Release: DXpedition to Southern Sudan

The Intrepid-DX Group and the DX Friends/Tifariti Gang continues to move forward with our plans to activate the new country of Southern Sudan with a large multi-national DXpedition.

We have held several successful meetings with representatives of the Government of Southern Sudan. We have been issued an amateur radio license for the purpose of this DXpedition. The Government of South Sudan is very supportive of our plans to visit Juba and to help them celebrate the birth of their new country.

The Government of South Sudan will declare their independence from Sudan on July 9th, 2011. They have applied to the UN for admission as a member state. The UN General Assembly and Security Council will vote on the matter in the weeks following the declaration of independence.

While there have been attacks and fighting in the disputed border region of Abyei, these issues are not expected to derail the emergence of this new country.

We plan to be in the new capital of Juba and to be ready to start our DXpedition upon admission by the UN. We will have 18 operators operating 24X7 on seven active stations.

At this time, we are seeking Foundation, Club and Individual Sponsors to help us defray the costs of carrying out this DXpedition.

Our official website is http://www.dxfriends.com/SouthernSudan2011/.

Thank you,
The Intrepid-DX Group and The DX Friends

http://www.dxfriends.com/
http://www.intrepid-dx.com/

Expedice do Jižního Súdánu

• 2. červen 2011

DX expedice do Jižního Súdánu, kterou organizuje skupina, jejímž členem je i Martti, OH2BH, bude uskutečněna až po uznání země do DXCC! Vyhlášení nazávislosti 9. července totiž nesplní požadavky pro uznání. Předpokladem je členství v OSN a/nebo přidělení značek (prefixů) ITU.

Miloš, OK1MP

FOR IMMEDIATE RELEASE
Helsinki, Finland
June 2, 2011

SOUTH SUDAN DXCC STATUS
by Martti Laine, OH2BH

With great anticipation, DXers the world over are looking forward to the 9th of July this year as the predicted day of South Sudan's declaration of independence. Indeed, that declaration is set to happen, but it will not yet guarantee the birth of a new DXCC entity, at least at that time.

The DXCC rules are written in such a way that only a new country's membership in the United Nations and/or its ITU country prefix will result in the anticipated DXCC counter. The U.S. State Department Geographer's list of Dependencies and Areas of Special Sovereignty obviously does not apply in this case.

The opinion from the ARRL is that no exceptions will be made in this case. They state that the event date - i.e. declaration of independence - will not cause potential QSOs to be counted retroactively. Rather, Newington categorically assumes that U.N. membership, which will most likely come first, followed by the release of an ITU prefix by the U.N. telecommunications agency, will lead to country status.

The prospect of a new country has taken an unexpected turn just recently. The country's borderline has never been settled between North and South Sudan in the area (Abyei) where most of the oil reserves are located. It was agreed under the 2005 Peace Agreement that the border issue will be resolved by the people in that province. A referendum to settle the matter has not happened. Instead, the North (ST2) has entered the disputed province with force. Additionally, the North has stated that they will not support an independent State in the south unless the contested region is theirs. The matter now remains totally in limbo.

<http://www.bbc.co.uk/news/world-13560829>

While the _blank/strongbr //pamateur radio project announced earlier this year by 5Z4DZ, ST2AR, W3UR and OH2BH is well underway, it is not yet reasonable to swing your antennas toward South Sudan, as we speak. The project has two well-known DXers now permanently based in South Sudan: SM7PKK and YI1DZ/ST2DZ. The knowledge and the professional presence are in place to proceed with an immediate activation as soon as the above country status matters are resolved.

More news to follow.

Předběžné výsledky OK-OM DX Contestu 2010

• 24. květen 2011

jsou na WEBu http://okomdx.crk.cz/.

Jirka, OK1RI

Expedice na ostrov Malpelo

• 6. květen 2011

Na prvé pololetí roku 2012 je plánována expedice na ostrov Malpelo.

Miloš, OK1MP

Dears Dxers

DXARC Club http://www.dxarc.org have a pleasure announce officially his expected Malpelo Island Dxpedition 2012; This effort will be possible thanks for arrangements conducted by Jorge Prieto HK1R.

Right now we count with special Colombian Ministry license for a year to make in a first semester of 2012 than important event.

Day by day we made and work with strategic line to present nice logistics and arrangements for international Dxers and make the Malpelo Dxpedition 2012, the expedition of history. We will inform periodically across our web page www.dxarc.org and our BlogSpot our strategically advances.

You can view in our pages www.dxarc.org and http://hk0na.wordpress.com/ the complete ideas of our Dxpedicisn.

Many thanks

HK1X
DXARC public relations

Expedice T6PSE

• 23. duben 2011

Vzhledem k nebezpečné situaci v Afganistanu byla expedice T6PSE zrušena.

Miloš, OK1MP

The Intrepid-DX Group has been planning for many months to conduct a large multi-national DXpedition from Kabul, Afghanistan as T6PSE.

We had been receiving advice and assistance from Jim McLaughlin WA2EWE/T6AF, who was killed in Kabul earlier this week.

The Taliban subsequently announced their "Spring Offensive".

Last night, President Obama announced the killing of Osama Bin Laden.

Given these circumstances, and with careful consideration, we have decided to cancel our plans for a DXpedition from Afghanistan. There is just too much uncertainty in the region for us to continue to move forward with our plans.

In the next several weeks, I will refund all donor/sponsor monies that have been given to support our plans.

Thank you,

Paul S. Ewing-N6PSE
Co-Leader T6PSE DXpedition

OL950CHEB

• 23. duben 2011

V roce 2011 slaví Cheb významné výročí - připomínáme si 950 let od první písemné zmínky o tomto městě. Od 1. května do 31. května 2011 bude radioklub OK1KWN používat krátkodobé individuální oprávnění OL950CHEB. Těšíme se na QSO.

Jirka, OK1MO

 

 

Pozvánka do OK CW závodu

• 13. duben 2011

16. dubna proběhn/pb/be OK CW závod, k účasti srdečně zveme. Upozorňujeme, že od letošního ročníku platí drobná změna podmínek, která se týká zasílání deníků. Deníky žádáme ve formátu CABRILLO, který obsahuje čas v UTC, pásmo, volací znak protistanice, target= target=Paul N6PSE/p odeslaný kód, p Paul N6PSE/přijatý kód, název závodu, datum konání, volací znak použitý v závodě, volací znaky operátorů, přesnou adresu, kategorii, celkový výsledek, použité zařízení (vč. výkonu), anténa. Pokud stanice neuvede použitý výkon, bude automaticky zařazena do kategorie a). Deníky je třeba zaslat do 14 dnů po závodě na adresu vyhodnocovatele, nejlépe ve formátu CABRILLO přes ROBOTA na adrese http://www.crk.cz/logy/, nebo na adresu „okcw at crk.cz“. Zároveň došlo k zařazení kategorie QRP s výkonem do 5 W. Podmínky najdete na http://www.crk.cz/KVZAVODC#OKCW.

Satelit RS1S

• 10. duben 2011

11.dubna od 10:00 SEČ až do 13.dubna 10:00 SEČ bude v testovacím provozu spuštěn radioamatérský satelit (KEDR), který je nyní umístěn na vesmírné stanici ISS.

Satelit má volací znak RS1S. Družice bude přenášet hlasové zprávy v různých jazycích, obrázky SSTV v módu Robot a telemetrii. Režim provozu bude 30 sekund relace a 2 minuty pauza. Satelit bude vysílat na frekvenci 145,950 MHz výkonem 0,5W.

Signály satelitu budou převáděny na frekvenci 437,550 MHz přes palubní radioamatérskou stanici na ISS.

QSL lístky o poslechu posílejte na značku RS0ISS - QSL manažer RN3DK. Satelit bude vypuštěn k autonomnímu letu z paluby ISS v červenci.

Více aktualit je také na www.qrz.cz.

Karel, OK1TIR

Expedice Jižní Súdán 2011

• 18. březen 2011

Zde je informace o připravované aktivitě v Jižním Súdánu.

Miloš, OK1MP

By Antonio Gonzalez EA5RM

After a long way, a lot of hard work and sevestrong ral successful meetings wit/pbh Southern Sudan Government officials of various Ministries, just today, the first amateur radio license has been issued by the new government.

Southern Sudan Government officials now understand amateur radio and they are ready to change the actual rules and regulations as soon as possible, looking to simplify the process of obtaining a license, so that everyone can enjoy amateur radio in this new country.

We have the cooperation of both Ministries to update our license if there is a new prefix that will be assigned by ITU and we'll be in permanent contact with the proper department helping in the development of amateur radio in Southern Sudan.

Our Dxpedition will start on July 9th from Juba so please stay tuned.

I want to thanks Government of Southern Sudan officials cooperation and my whole team support.

Změna provozních kmitočtů VU4PB

• 14. březen 2011

Vzhledem k japonskému nouzovému provozu změnila expedice VU4PB na Andamany kmitočty v pásmu 40 a 80 metrů.

Miloš, OK1MP

VU4PB - Updated operating frequencies

Please note we have made changes to our operating frequencies page on the expedition website at http://arsi.info/dxpeditions/vu4pb-mar-2011/operating-frequencies.

We have moved the 40 & 80 CW frequencies considering the announced JA Emergency nets close to ur previous stated operating frequencies. We have alkso added 6m to the list.

Operating Frequencies

BAND CW RTTY SSB
1602 1824 - 1845
801,2 3504 3584 3695
401,3 7004 7044 7095
30 10104 10144 -
20 14024 14084 14195
17 18074 18104 18145
15 21024 21084 21295
12 24894 24914 24945
10 28024 28084 28495
6 50104 - 50134

Note:

 1. 80 & 40m CW frequencies shifted due to JA Emergency nets
 2. On 80 & 160m listen to the operator - Up or DN splits will be used
 3. On 40m SSB - we will use 7140 for NA
 4. The following split frequencies will be followed as far as possible:
  • CW Split - UP 2 to 10 khz
  • SSB split - UP 5 to 15 khz
  • RTTY split - up 2 to 10 khz
 5. We will listen in the US Novice bands segments where required

73 de Prasad VU2PTT.
Team VU4PB

Tísňový provoz v JA

• 14. březen 2011

Uvedené kmitočty používají japonští radioamatéři pro nouzovou komunikaci.

Miloš, OK1MP

Hi friends

QTC ! A1 CLUB DX members and other

As you may know, we had a terrible quake in northern part of Japan on Friday afternoon last week. After three days past, more than 2000 killed and more than 10000 missing up to now. Also, the nuclear power plants located in Fukushima-pref. is getting serious situation.

We as an amateur radio operator are gathering and exchanging emergency information on the following frequencies.

Please kindly keep clean these freqs.

3525KHz+/-5KHz
7030KHz+/-5KHz
14.100MHz+/-10KHz
21.200MHz+/-10KHz
28.200MHz+/-10KHz
50.100MHz?51.000MHz?51.500MHz
144.100MHz?145.000MHz?145.500MHz
430.100MHz?433.000MHz?433.500MHz

Thank you for your kind cooperation.

A1 CLUB secretary
Atsu, JE1TRV
"je1trv at a1club.net"
http://a1club.net/
http://jo1zzz.blogspot.com/

Expedice do Jižního Súdánu

• 17. únor 2011

Informaci, kterou jsme otiskli v "Bulletinu", je nyní možno rozšířit o to, že jsou již v provozu stránky expedice, http://www.dxfriends.com/SouthernSudan2011/.

Miloš, OK1MP

DXpedition to Southern Sudan - Press Release #2
From N6PSE, Paul Ewing

The Intrepid-DX Group and the DX Friends have assembled an outstanding team of operators to activate the new country of Southern Sudan to take place on or after July 9th, 2011.

The Intrepid-DX Group is the group which brought you the 2010 YI9PSE, IRAQ DXpedition. The DX Friends have brought you the 2006 S01R DXpedition to Western Sahara, the 2008 DXpedition to Rwanda as 9X0R, the 2009 DXpedition to Western Sahara as S04R, the 2010 DXpedition to Palestine as E4X and the 2010 DXpedition to San Marino as T70A.

The DX Friends and The Intrepid-DX Group continue to move forward in our planning with representatives of the new Southern Sudan Government and the ITU/IARU.

Our official website is now active at: http://www.dxfriends.com/SouthernSudan2011/.

At this time, we are not seeking donations or support until we have an official operating permit/license in hand. We will provide an additional Press Release-Update at that time.

Thank you,
The Intrepid-DX Group and The DX Friends.

http://www.dxfriends.com/
http://www.intrepid-dx.com/

Expedice na Jižní Orkneje

• 23. leden 2011

Expedice VP8ORK opustila přístav Ushuaia a je na cestě na Jižní Orkneje. Předpokládá se provoz od 27. ledna do 8. února.

Miloš, OK1MP

Leaving on time and just after 1000Z today the MV Braveheart's gangplank was raised. The VP8ORK team departed Ushuaia, Argentina and is now on their way to South Orkney. It appears the team is completely prepared as you can see at http://vp8o.com/prepared.jpg.

The VP8ORK team is planning to be QRV from January 27th through February 8th. We are expecting to hear more news in about three days.

Nový deníkový program

• 15. leden 2011

Tor, N4OGW, oznámil uvolnění nového deníkového programu SO2SDR, který je zdarma. Zahrnuje podporu pro dva přijímače a přepínání sluchátek a transceiverů prostřednictvím paralelního portu. Aktuálně podporuje transceivery Elecraft K3 a K2 a SDR interface založené na využití zvukové karty (je třeba 96 kHz stereo zvuková karta). Předpokládá se CW vysílání prostřednictvím Winkey. Více na http://code.google.com/p/so2sdr/.

Podle HF Happenings No. 438

The New DXers Handbook

• 15. leden 2011

Stručný informativní materiál o lovu DXů najdete na WEBu UDXA.

Podle HF Happenings No. 438

Info z DXCC

• 15. leden 2011

KA1RWY sděluje, že zatím nebyly vydány žádné certifikáty LoTW PJ stanicím z nových zemí. Je to tím, že ke konci roku přišlo ARRL velké množství žádostí DXCC. Předpokládá se, že loňské žádosti budou zpracovány v druhé polovině února. Dále se předpokládá, že nové certifikáty budou vydány a žádosti LoTW přijímány od 1. března 2011.

Miloš, OK1MP

DXCC News (PJ Certificates)

It has been reported that Kathy Allison, KA1RWY, LoTW Specialist, states, "At this time, there will be no new PJ certificates or credits being accepted for the new PJ DXCC entities by LoTW. This is due to the large backlog of DXCC applications that were received for the December 31, 2010 deadline. It is anticipated that the backlog should be completed by mid to late February. We should be accepting new PJ certificates and credits for LoTW by 1 March 2011.

We understand the anticipation for certificates and credits for the new PJ DXCC entities and are working hard to make this available as soon as possible."

Expedice DX0DX odložena!

• 12. leden 2011

Jak vyplývá ze sdělení VK3FY, expedice na ostrovy Spratly, DX0DX, je odložena!

Miloš, OK1MP

To the DX Community at large - It's with regret that as Team Leader, I have to announce the postponement of the DX0DX Spratly Islands DXpedition 2011, due to circumstances beyond the control of the DX0DX Team.

Our situation began when our original mode of transport by ship was terminally damaged back in late October 2010. We then went to our contingency plan which was to fly in, as there were no ships deemed to be safe and provided facilities for safe passage to Pag-Asa, available.

We hand landing permission and booked the correct sized aircraft and with the security cleared pilots. To simplify it, there was conflicting agreements and hence the aircraft could not get approval of its flight plan.

The bottom line is this. We have a licence, we have authority to land via ship, hence when the ship becomes available in the near future, it is my intention to activate this entity in 2011.

The team has worked tirelessly to remove the hurdles that were placed before the team in the last minute.

As time was running out for this window of opportunity, and before more operators become stuck here in Palawan, the decision was made to postpone the activation.

A call was placed to PARA advising them that a postponement of the activation would be sought to a date in in the near future, where the activation will look at again taking place.

All equipment will need to be exported out of Philippines to comply with current Philippine Customs Law in which it was brought into the country.

The plan is to be re-assessed so the current operators have the first opportunity to be on this future trip.

Once more information is at hand, I will advise the DX Community.

Regards

Chris de VK3FY
Team Leader DX0DX

DX0DX

• 9. leden 2011

Vzhledem k problémum s proclením v Manile je expedice opožděna. Po vyřešení bude to trvat 5 až 6 dní, než se expedice ozve!

Miloš, OK1MP

From DX0DX Team

We are still in Palawan. VK3FY has been working very hard to secure final approvals in Manila the entire last week.

We now have our gear out of customs and are ready to load the container with provisions etc.

The toughest obstacle remaining is the final approval to make the trip, and we still do not know how long this may take before a decision is rendered.

Logistics for some is a minor issue as many of us must check out of the current hotel and go to another tomorrow.

Chris VK3FY, our team leader, is arriving late morning and we will call a team meeting to adjust our schedule - keying off any approval date which may be received.

Since the boat will take 2 days to reach the island, and we can fly there in 1 hour by plane, we cannot leave Palawan until we know our food and water is safely on Pagasa.

So as it stands:
1. Get Approval
2. Load Boat (1 day)
3. Boat Transit (2 days)
4. Fly to Pagasa.
5. Setup Camps (2 days).

Basically, we are looking at 5-6 days from receipt of approval until activation.

Wish we had more definitive (and better news) news but that's where we are, and Chris wanted to keep "the deserving" in the loop as best we can.

That is all at the moment, we will try our best to keep everybody updated on this situation.

DX0DX Team

© OK1XU, 2008