Přeskočit na obsah

Anketa

Nový web se mi líbí:

Účetní uzávěrka

Vážení přátelé!

Dostali jsme informaci k problematice povinnosti zapsaných spolků zveřejnit ve spolkovém rejstříku roční účetní závěrku. Závěrka může být zpracovaná formou stručné výroční zprávy.

Nezveřejnění účetní závěrky  dle Zákona o účetnictví, § 37, písmeno j) spadá pod správní delikty a je sankcionováno.

Každý spolek i spolky pobočné uveřejňuje účetní závěrku sám za sebe, tedy ne prostřednictvím hlavního spolku.

Z důvodu množství dotazů ohledně účetních jednotek, které vedou jednoduché účetnictví nebo nemají ani daňovou povinnost (nepodávají daňové přiznání), Vám pro tyto případy přikládáme  formulář Výkaz o majetku a závazcích (ve formátu pdf). Tento formulář se  vyplní, vloží na CD nosič a spolu s průvodním dopisem – žádost o založení do sbírky listin příslušného spolku – zašlou na rejstříkový soud. Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem spolku a podpis musí být úředně ověřen. ”. Formulář přikládám v pdf. formátu a pro možnost přímého vpisování i ve wordu.

Ten kdo vede podvojné účetnictví zasílá rozvahu a přílohu účetní závěrky. To je  také možné zaslat formou výroční zprávy.

Zároveň zasílám odkazy na možné způsoby zasílání dokumentů do spolkového rejstříku: 

https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL

http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=26&j=36&k=3235&d=330274

Povinnost zapsaných spolků – zveřejnění účetní závěrky: 

1)      Za účetní období roku 2016 a násl. jsou spolky povinny zveřejnit účetní závěrku 12 měsíců od rozvahového dne, tj. např. za rok 2016 do 31.12.2017 - § 21a odst. 2 a 4 zákona o účetnictví.

 

2)      Za účetní období roku 2015  jsou spolky povinny zveřejnit účetní závěrku do 30.11.2017 – bod 3 přechodných ustanovení

 

3)      Za účetní období roku 2014  jsou spolky povinny zveřejnit účetní závěrku do 31.3.2016 – bod 2 přechodných ustanovení 

 

                                                               Libuše Kociánová

                                                                 Tajemnice ČRK

 

 

Přechodná ustanovení k novele zákona o účetnictví – zákon č. 221/2015 Sb.:

1. Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé v účetních obdobích, která započala v roce 2016 nebo později, pokud není v bodech 2 až 6 stanoveno jinak.

2. Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období, které započalo v roce 2014, jejich uložením do sbírky listin nejpozději do 31. března 2016.

3. Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období, které započalo v roce 2015, jejich uložením do sbírky listin nejpozději do 30. listopadu 2017.

4. V účetním období, které započalo v roce 2016, postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek a kategorii skupin účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období.

 

 

§ 21a zákona o účetnictví:

(1) Z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 jsou povinny účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích a výroční zprávu, vyžaduje-li jejich vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty, které se zapisují do rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena (§ 18 odst. 4) a v případě účetních jednotek, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, v rozsahu a znění, ve kterém byla ověřena auditorem. Povinnosti účetních jednotek ke zveřejnění či uveřejnění jiných informací stanovené ve zvláštních právních předpisech nejsou dotčeny. Ustanovení o účetních záznamech podle tohoto zákona se mohou použít obdobně i v uvedených případech.

 

(2) Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů, do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny.

 

(3) Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit i zprávu auditora a informaci o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly případně schváleny způsobem uvedeným v odstavci 2.

 

 

(4) Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin nejpozději v době stanovené v odstavci 2 přitom účetní závěrka může být uložena jako součást výroční zprávy. Účetní jednotky, které podle zvláštního právního předpisu předávají výroční zprávu České národní bance, předávají účetní závěrku a výroční zprávu do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím České národní banky. Povinnost zveřejnění uvedených účetních záznamů podle tohoto zákona účetní jednotka splnila okamžikem jejich předání rejstříkovému soudu; v případech podle věty druhé předáním České národní bance.